Bază de date online cu bune practici pentru dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate

 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) este o evaluare care măsoară nivelul elevilor claselor a IV-a și a VIII-a la matematică și stiințe.

Conceptul de alfabetizare matematică reprezintă capacitatea individuală de a identifica şi de a înţelege rolul pe care îl joacă matematica în lume, de a formula judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a se angaja în înţelegerea matematicii în moduri care satisfac necesităţile vieţii individului ca un cetăţean constructiv, interesat şi reflexiv.

Rezumat

Dezvoltarea instituţională din perspectiva calităţii reprezintă un obiectiv continuu la nivelul sistemului şi al unităţilor de învăţământ, în general. Încă din etapa de preaderare la Uniunea Europeană s-au făcut eforturi constante în acest sens, de la nivel normativ până la transpunerea în practică. Totodată, s-au elaborat diverse materiale suport, îmbogăţindu-se astfel literatura de specialitate. În acest context a intervenit şi proiectul Proiect POSDRU/85/1.1/S/57551 „Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale”, în cadrul căruia în anul 2011 a fost finalizat un Suport de curs pentru întărirea capacităţii instituţionale a instituţiilor implicate în activitatea reţelelor parteneriale.

Context

Contextul BP identificate se situează în contextul nevoii de creştere a calităţii educaţiei în învăţământ, cu accent pe învăţământul profesional şi tehnic, materialul propus spre analiză fiind rezultatul unui proiect cofinanţat prin programul POSDRU în perioada de programare 2007-2013.

Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:

1. Invățământul primar (ISCED 1)

  • clasa pregătitoare
  • clasele I—IV.

2. Invățământul secundar inferior sau gimnazial (ISCED 2) sau gimnazial, care cuprinde clasele V—VIII. Accesul al nivelul superior se realizează prin examen de evaluare națională și de repartizare în unități de învățământ secundar superior.

3 .Invățământul secundar superior (ISCED 3)

  • învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică
  • învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani. Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învăţământului liceal.

 

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor, informaţiilor, fluxurilor şicircuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor organizaţiei.

De reţinut că o asemenea definire a sistemului informaţional are un caracter cuprinzător, în sensul că include, spre deosebire de definiţiile date de alţi specialişti şi informaţiile, fluxurile informaţionale şi mijloacele de prelucrare a datelor. După opinia noastră, definirea sistemului informaţional pornind de la rolul său în ansamblul activităţii întreprinderii este o condiţie sinequa-non pentru înţelegerea corectă, nu numai a problematicii informaţionale, ci şi în general, a problematicii manageriale.

1.     1. Istoria găndirii din spatele Hărților Mentale

În cadrul acestei sesiuni online vom continua activitatea demarată în sesiunea online din luna aprilie. Vom utiliza Hărțile Mentale pentru cartografierea gândurilor.

Vă propunem o incursiune în modul de gândire al ființelor umane încă de la începuturi.

Dacă la începuturile existenței omenirii, ființele umane utilizau cu preponderență imaginile pentru a-și împărtăși gândurile cele mai tainice, treptat, cuvintele au fost cele care au preluat această funcție. În epoca computerelor și a proiectoarelor, în urma cercetărilor științifice referitoare la creier, descoperirilor din psihologie, s-a revenit la utilizarea simbolurilor desenate, a imaginilor. Cu toții cunoaștem emoticoanele - cum ar fi inimi/ simboluri ale iubirii, stele, semne și animale și gif-urile pe care le folosim zilnic pe facebook.