Denumire proiect: ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă
Program: POCU/73/6/6/108182
Beneficiar: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

 

           Proiectul ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a scolii.

           Obiectivul general al proiectului este in acord cu prevederile apelului de proiecte 5 POCU, Axa prioritara 6, Prioritatea de investiții 10(i), OS.6.6. Obiectivul general este cuantificat și corelat cu indicatorii proiectului. Efectul pozitiv generat prin atingerea obiectivului general al proiectului constă în “echiparea” cadrelor didactice și a managerilor școlari cu seturi de competențe specifice, necesare optimizării procesului educațional și managerial, astfel încât în școlile țintă să fie atrase/menținute cadre didactice calificate, care să asigure incluziunea școlară și sustenabilitatea intervențiilor de creștere a calității educației.
            Pe termen lung, eficacitatea intervențiilor asupra membrilor grupului țintă formați prin proiect se va regăsi la nivelul creșterii motivației cadrelor didactice, îmbunătățirii vizibile a rezultatelor elevilor, reducerii părăsirii timpurii a școlii și creării unei școli incluzive.