Dispoziţii generale

 

Art.1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Şcoala…, denumită în continuare CEAC, a fost înfiinţată în temeiul Legii nr. 87 din 10 aprilie 2006, a  O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, a Legii Educaţiei Naţionale nr 1/2011, a altor acte normative în vigoare, prin decizia nr….din … a directorului Școlii….

Art.2.- CEAC are următoarele atribuţii, în şcoală:

            - elaborează strategii pe termen mediu şi planuri de acţiune anuale pentru asigurarea calităţii educaţiei oferite de organizaţia noastră;

            - coordonează structurile operaţionale (subcomisii) de monitorizare a realizării Planului de acţiune şi a  Planului de îmbunătăţire;

 

             - contribuie la dezvoltarea unei culturi a calităţii în instituţia şcolară, atât la nivelul personalului didactic şi administrativ, cât şi al elevilor, şi stabileşte măsuri pentru consolidarea acesteia;

          - coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare internă;

            - culege, selectează şi păstrează dovezile pentru activităţile de asigurare a calităţii educaţiei din şcoală  prin observare (ghiduri de observaţie, fişe, alte instrumente de observare), anchetă (chestionare, ghiduri pentru interviuri), analiza documentelor;

        -  asigură feed-back-ul din partea elevilor şi părinţilor, a comunităţii locale;

            - efectuează evaluarea periodică şi evaluarea anuală internă;

            - elaborează Raportul anual de evaluare internă, Planul de îmbunătăţire şi Planul de acţiune.

Art.3 Domeniile de evaluare şi asigurare a calităţii sunt:

A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea internă, din infrastructura disponibilă, definită prin următoarele criterii:

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale;

b) baza materială şi optimizarea utilizării bazei materiale;

c) resursele umane;

B. Eficacitatea educaţională, care constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării, concretizate prin următoarele criterii:

a) conţinutul programelor de studiu;

b) rezultatele învăţării;

c) angajabilitate-cercetare ştiinţifică sau metodică;

d) activitatea financiară a organizaţiei;

C. Managementul calităţii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii;

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării;

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral;

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;

g) transparenţa informaţiilor de interes public, inclusiv cele privitoare la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii;

Componenţa şi structura organizatorică

Art.4  CEAC din Şcoala …este compusă din:

            - 1 cadru didactic coordonator;

            - 3 cadre didactice titulare, alese de Consiliul profesoral, prin vot secret;

            - 1 reprezentant al Consiliului local;

            -1 reprezentant al Comitetului reprezentativ al părinţilor;

            - 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta.

Componenţa CEAC se stabileşte anual, prin vot secret, în Consiliul Profesoral.

 

Art.5 Conducerea operativă a comisiei este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii:

- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţile de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii;

- informează periodic Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral asupra activităţii CEAC;

            - promovează în Consiliul de administraţie şi în Consiliul profesoral propunerile menite să asigure calitatea educaţiei în şcoală;

            - asigură armonizarea activităţii CEAC cu politica educaţională a conducerii organizaţiei;

            - elaborează anual Raportul de evaluare internă, Planul de îmbunătăţire şi Planul de acţiune;  documentele elaborate sunt aduse la cunoştinţă beneficiarilor prin afişare sau publicare;

            - coordonează demersurile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei, precum şi elaborarea, selectarea şi păstrarea dovezilor privind asigurarea calităţii;

            - reprezintă CEAC în relaţiile cu Consiliul de administraţie, directorul şcolii, ISJ, ARACIP.

Art.6 Responsabilitățile membrilor comisiei – cadre didactice din școală:

a)    Întocmesc documentele, colectează, selectează şi păstrează dovezile asigurării calităţii în școală, conform procedurilor/regulamentelor/planurilor/strategiei CEAC,

b)    Elaborează politici şi proceduri pentru fiecare domeniu al activităţii din Şcoala ..

c)     Revizuiesc  şi optimizează politicile şi procedurile elaborate;

d)    Elaborează fişe şi instrumente de evaluare;

e)    Aplică instrumentele de evaluare (chestionare), le analizează/interpretează;

f)      Reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;

g)     Întocmesc Rapoarte de Neconformitate şi Note de Constatare şi propun măsuri corective şi preventive;

h)    Participă la întocmirea documentelor de proiectare la nivelul comisiei;

i)      Colectează dovezi pentru întocmirea raportului de autoevaluare;

j)      Secretarul comisiei asigura legalitatea demersurilor si actelor comisiei, va fi ales unul dintre cadrele didactice din comisie şi are ca responsabilitate organizarea şi pregătirea şedinţelor Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor, întocmirea portofoliului de evaluare, păstrează documentele relevante pentru activitatea comisiei, de implementare a planurilor/strategiei/documentelor CEAC;

k)    Reprezentantul părinţilor asigură consultarea beneficiarilor în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţă de serviciile educaţionale oferite de Şcoală şi va veghea la respectarea drepturilor elevilor, va facilita dialogul între comisie şi elevi;

l)      Reprezentantul autorităţilor locale va răspunde de participarea comunităţii la viaţa şcolară şi a şcolii la viaţa comunităţii;

m)  Reprezentantul sindicatului va veghea la respectarea prevederilor Statutului Cadrelor didactice, va facilita dialogul între comisie şi cadrele didactice şi îşi va îndeplini atribuţiile prevăzute în fişa de atribuţii;

Art.7 CEAC se întruneşte în şedinţă lunar, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul, la cererea coordonatorului CEAC sau a două treimi din numărul membrilor săi. Şedinţele ordinare ale CEAC sunt statutar constituite în cazul întrunirii a cel puţin două treimi din totalul membrilor.

Art.8 Calitatea de membru al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii încetează în una din următoarele situaţii:

·         nu-şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute în fişă mai mult de 30 de zile sau dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

·         la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului Şcolii,   Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi/sau al ARACIP, după caz.

Art.9  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din Şcoală este elaborat şi aprobat de CA şi are structura şi complexitatea care sunt considerate cele mai potrivite pentru instituţia şcolară. Regulamentul poate fi revizuit ori de câte ori i se descoperă limite. Prezentul Regulament este aprobat de Consiliul de administraţie al şcolii şi tot acesta poate aproba modificări.

Dispoziţii finale

Art.10 Membrii CEAC nu pot avea funcţii de conducere în organizaţie, cu excepţia coordonatorului care asigură conducerea operativă a comisiei.

Art.11 Membrii CEAC vor fi remuneraţi dacă şcoala are resurse extrabugetare disponibile, pe baza fișelor de pontaj colective și a proceselor verbale de ședință, care vor conține și numărul de ore lucrate în cadrul comisiei în fiecare lună.

Art.12 Activitatea membrilor CEAC este evaluată de Consiliul de administraţie, printr-o anexă a fişei de evaluare a personalului didactic.

Art.13 CEAC din școală funcţionează într-un spaţiu propriu, are în dotare un calculator, o imprimantă şi consumabile asigurate de organizaţie.

Art.14 CEAC din școală  are registru propriu de procese verbale pentru şedinţele sale.