"Educaţia este cea care respectă, celebrează și recunoaște normalitatea diversității în toate componentele vieții umane. Educaţia conduce către ideea că oamenii au dezvoltat în mod natural moduri diferite de viață, obiceiuri și viziuni asupra lumii și că această gama variată ne îmbogățește pe noi toți. Educația este cea care promovează egalitatea și drepturile omului, lupta împotriva discriminării și promovează valorile pe care egalitatea se bazează." Învățarea interculturală are ca scop:

mai bună înțelegere a culturilor în societățile moderne;

  o mai mare capacitate de comunicare între oameni din culturi diferite; 

 o atitudine mai flexibilă faţă de diversitatea culturală în societate; 

 o mai bună capacitate de participare la interacțiunea socială, precum și recunoașterea patrimoniului comun al umanității.

 

  Prin învățarea interculturală ar trebui să fim în măsură să folosim dialogul intercultural. Dialogul intercultural poate fi descris ca fiind un schimb deschis și politicos de opinii între indivizi și grupuri din diferite medii etnice, culturale, religioase și lingvistice, pe bază de înțelegere reciprocă și respect. Atunci când utilizăm învăţarea interculturală în şcoală, ar trebui să acordăm atenţie deosebită  trăsăturilor caracteristice educaţiei interculturale.

 Acestea sunt:

  Educaţia interculturală se adresează tuturor elevilor, indiferent de etnia lor. Din moment ce toți elevii trăiesc într-o țară și o lume care devin din ce în ce mai diverse, trebuie să-i pregătim pentru această lume. Educația interculturală este o parte importantă a experienței de învățare a fiecărui elev, indiferent dacă el / ea se află într-o școală care se caracterizează prin diversitate etnică, într-o școală predominant mono-etnică, sau dacă elevul aparţine unei culturi dominante sau minoritare.

  Educația interculturală se adresează tuturor elevilor, indiferent de vârsta lor. Dacă admitem că diversitatea este o caracteristică normală la om, educaţia interculturală este adecvată la toate vârstele.

  Dialogul și povestirea sunt identificate ca elemente fundamentale ale educației interculturale. Desigur că este important să li se ofere tinerilor informații corecte care să combată stereotipurile și ideile preconcepute, însă educaţia interculturală este mai eficientă în cazul în care aceasta se face printr-un dialog deschis, care le permite să-și exprime gândurile, temerile și percepțiile, mai degrabă decât pur și simplu să li se prezinte "binele şi răul” dintr-o situație.

 Educația interculturală se face în mod natural, prin "curriculum-ul ascuns" al lumii sociale și vizuale în care elevul învață. În timp ce este posibil și necesar să se includă idei interculturale în "curriculum-ul formal" predat, imaginile, mesajele și valorile care sunt transmise sunt, de asemenea, cruciale. În explorarea curriculum-ului ascuns, este important să reținem că ceea ce este absent poate fi la fel de important ca ceea ce este prezent. Educația interculturală are în vedere elemente precum etnia și cultura, culoarea pielii neavând nicio relevanţă. 

  

Principiul I: Educaţia interculturală respectă identitatea culturală a elevului printr-o ofertă educațională adecvată din punct de vedere cultural şi de înaltă calitate pentru toți.

 Acest pricipiu poate fi pus în practică prin:

 - Utilizarea unei curricule şi a unor materiale de predare-învăţare care: 

o se pliază pe cunoştinţele şi experienţele de învăţare ale elevilor;  

o îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să aprecieze propriul patrimoniu cultural;

 o au ca scop dezvoltarea respectului pentru propria identitate culturală, limba maternă şi valorile naţionale; o utilizează resursele locale. 

- Utilizarea unor metode de predare care:

 o sunt adecvate din punct de vedere  cultural, de exemplu prin integrarea pedagogiilor tradiționale și utilizarea unor metode tradiționale, cum ar fi povestirea, teatrul, poezia și cântecul;  

o se bazează pe tehnici practice, participative și contextualizate de învățare, care includ: activitățile care rezultă din colaborarea cu instituții culturale; excursii de studio și vizite la site-uri și monumente și activități productive, care sunt legate de nevoile sociale, culturale și economice ale comunității.

- Dezvoltarea de metode de evaluare adecvate din punct de vedere cultural.

- Alegerea unei limbi de instruire, care include, acolo unde este posibil, limba maternă a cursanților.

- Formarea adecvată a cadrelor didactice  care vizează:  

o familiarizarea profesorilor cu patrimoniul cultural al țării;

o familiarizarea cadrelor didactice cu metode practice, participative și contextualizate de predare;  o creșterea gradului de conștientizare a nevoilor educaționale și culturale ale grupurilor minoritare;  o formarea capacităţii de a adapta conținutul educațional, metodele și materialele la nevoile grupurilor care provin din culturi diferite de grupul majoritar;

o utilizarea diversităţii ca pe un instrument de lucru în beneficiul  cursantului. 

- Promovarea unui mediu de învăţare care respectă diversitatea culturală prin, de exemplu:

 o Respectarea unei diete specifică fiecarei culturi;

 o Respectarea codurilor vestimentare; 

 o Desemnarea unei zone speciale pentru rugăciune şi meditaţie;

 o Interacţiunea şcoală-comunitate şi implicarea elevilor şi a comunităţii din care aceştia fac parte prin: 

 utilizarea școlii ca un centru pentru activități sociale și culturale;

 participarea meşteşugarilor tradiţionali și a  artiștilor ca instructori;

 recunoașterea rolului elevilor de transmitatori şi păstrători ai culturii;

 descentralizare în vederea dezvoltării unor elemente de conținut și metode în funcţie de diferențele culturale și instituționale de la o regiune la alta;

 participarea elevilor, părinților și a altor membri ai comunității, profesori și administratori din diferite medii culturale în managementul școlar, de supraveghere și de control, de luare a deciziilor, planificare și  punerea în aplicare a programelor educaţionale;

 dezvoltarea programelor de studiu  și crearea unor materiale didactice.

Principiul II: Educaţia interculturală furnizează cunoştinţele culturale, atitudinile şi abilităţile necesare pentru o participare activă la viaţa socială.

Acest principiu se poate pune în practică prin: 

 - Garantarea unor şanse egale în educaţie prin:

 o asigurarea accesului egal la toate formele de educaţie pentru toate categoriile;

 o eliminarea tuturor formelor de discriminare în sistemul educaţional;

 o asigurarea unui nivel de calificare educaţională care să asigure acces egal la educaţie liceală,  postliceală şi vocaţională;  

o adoptarea unor măsuri care facilitează integrarea în sistemul educaţional a grupurilor cu nevoi culturale speciale, precum copiii migranţilor;

 o asigurarea de şanse egale  de participare la învăţare; 

o asigurarea unui mediu de învăţare non-discriminatoriu, liniştit şi sigur;

o implementarea unor măsuri speciale care să vină în întâmpinarea elevilor al căror istoric personal limitează capacitatea de a participa în mod egal cu toți ceilalți din societate.

 - Utilizarea unui curriculum și a unor materiale de predare-învățare care:  

o împărtășesc grupurilor minoritare  cunoștințe despre istoria, tradițiile, limba și cultura minorităților; 

o dezvoltă cunoștințe despre societate ca un întreg;

 o vizează eliminarea prejudecăților despre anumite grupuri de populație cultural distincte într-o țară;

 o implică diferite sisteme culturale prin prezentarea cunoștințelor din diferite perspective culturale; 

o creează o înțelegere cuprinzătoare a lecturii, scrisului și cuvântului rostit, care să permită cetățeanului să aibă acces la informații, să înțeleagă în mod clar situația în care el sau ea este, să exprime fără echivoc nevoile sale și să ia parte la activități în mediul social.

- Metode de predare potrivite care: 

o promovează participarea activă a elevilor în procesul educativ;

 o utilizează metode  formale şi non-formale, tradiţionale şi moderne;

o promovează un mediu de învăţare activ, spre exemplu prin realizarea unor proiecte concrete care să pună în practică cunoştinţele teoretice, astfel încât să sporească încrederea în sine şi să dezvolte abilităţi culturale, precum abilitatea de a comunica sau de a coopera cu alţii. 

 - O definire clară şi o evaluare exactă a rezultatelor învăţării, incluzând cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori.

 - Pregatire lingvistică de calitate în care fiecare cursant să dobândească abilitatea de a comunica, de a se exprima, asculta şi angaja într-un dialog în limba maternă, limba naţională şi în una sau mai multe limbi străine.

 - Perfecţionare permanentă a cadrului didactic prin:

 o o înţelegere profundă a paradigmei interculturale în educaţie şi a implicaţiilor aplicării ei în practică;

 o conştientizarea rolului pe care educaţia ar trebui să-l joace în lupta impotriva rasismului şi discriminării; 

o o abordare a educaţiei prin prisma drepturilor fundamentale;

 o competențe în a proiecta, implementa și evalua programele școlare, bazându-se pe nevoile și aspirațiile elevilor și comunității din care face parte;

 o dezvoltarea abilităţii de a implica activ elevi din cultura minoritară în procesul de învăţare;

 o dezvoltarea abilităţii de a ţine cont de caracterul eterogen al elevilor; 

o stăpânirea metodelor şi tehnicilor de observare, ascultare şi comunicare interculturală;

o cunoaşterea limbilor străine necesare pentru o bună comunicare cu elevii;

o cunoaşterea metodelor de evaluare necesare şi deschidere către utilizarea unor metode şi procedee de evaluare continuă şi actualizare permanentă a metodelor de evaluare. 

o o definire clară și evaluarea corectă a rezultatelor învățării, inclusiv cunoștințe, abilități, atitudini și valori. 

Principiul III: Educația interculturală oferă tuturor elevilor cultura, atitudinile și abilitățile care să le permită să contribuie la creşterea respectului, înțelegerii și solidaritatii între indivizi, grupuri etnice, sociale, culturale și religioase și națiuni.

Acest principiu poate fi pus în practică prin:

 - Utilizarea unor programe care contribuie la:

o descoperirea diversității culturale, conștientizarea valorii pozitive a diversității culturale și respectul pentru patrimoniul cultural; o necesitatea luptei împotriva rasismului și a discriminării;

 o îmbogatirea cunoștințelor referitoare la patrimoniul cultural prin predarea unor discipline precum:  istorie, geografie, literatură, limbi străine, discipline artistice și estetice, subiecte științifice și tehnologice;

 o cultivarea înțelegerii și respectului pentru toate popoarele, cultura si civilizația lor, valorile și modul lor de viață, inclusiv a respectului pentru cultura etniilor care trăiesc în aceeaţi ţară cu elevii;

 o conştientizarea creşterii interdependenţei între oameni şi naţiuni;

 o conștientizarea nu numai a drepturilor, ci și a responsabilităţilor ce revin indivizilor, grupurilor sociale și națiunilor; o înțelegerea necesității de solidaritate și cooperare internațională;

o conștientizarea valorilor culturale proprii care stau la baza înţelegerii unor situații și probleme; o respectul pentru diferite modalităţi de a gândi şi acţiona. 

 - Metode de predare şi învăţare potrivite care: 

o tratează moștenirea culturală, experiența și contribuția la dezvoltare a diferitelor grupuri etnice cu demnitate, integritate, respect;

·         oferă şanse egale în învăţare; 

            o corespund valorilor predate;  o include şi proiectele interdisciplinare

           - Dobândirea de abilități de a comunica și de a coopera dincolo de barierele culturale și de a împărtăși și coopera cu alte persoane prin:

o contacte directe și schimburi regulate între elevi, studenți, profesori și alți educatori din diferite țări sau medii culturale;

 o implementarea unor proiecte comune între instituții din diferite țări, cu scopul de a rezolva problemele comune; 

o crearea de rețele internaționale de elevi, studenți și cercetători care lucrează pentru a atinge aceleași obiective;  o dobândirea de abilități de rezolvare a conflictelor și de mediere.

          - Predarea şi învăţarea limbilor străine şi consolidarea componentei culturale în predarea limbilor străine.

            - Perfecţionare permanentă e cadrelor didactice cu scopul de a contribui la:

 o conştientizarea valorii pozitive a diversităţii culturale şi a dreptului de a fi diferit; 

o conştientizarea rolului pe care comunităţile locale, limba vorbită şi practicile sociale îl joacă în procesul de învăţare, formarea şi pregătirea elevului  pentru viaţă;  o o buna cunoaştere a istoriei şi civilizaţiei locale şi naţionale, astfel încât  profesorul să poată contribui la o mai bună înţelegere a pluralităţii, dinamismului , naturii relative şi complementarităţii culturilor; o competențele sociale și politice, precum și un orizont deschis care să conducă la promovarea permanentă a participării sociale active în managementul școlar și în proiectarea, implementarea și evaluarea proiectelor și programelor școlare;

 o dezvoltarea capacităţii de a beneficia la maxim de vizitele la muzee și alte instituții de învățământ.

Sitografie:

 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf

Council of Europe 2000: Intercultural Learning Ikit

http://www.european-itizenship.org/repository/3_Factsheet_Intercultural_Dialogue_2008.pdf

Bibliografie:

 

Bărbulescu Anca Gabriela, Rotaru Maria- Cristina  STRATEGII DE CONSOLIDARE A COOPERĂRII ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE - Ghid metodic pentru formatori, Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2014