Portofoliul cadrului didactic este un instrument de eficientizare a activității acestuia pentru că: permite păstrarea şi organizarea materialelor astfel încât acestea să fie operaţionale;obligă la o muncă de calitate, de responsabilitate şi rigoare profesională;oferă posibilitatea diminuării stresului, a emoţiilor provocate de inspecţiile inopinate;permite evaluatorului (director, metodist, inspector) o apreciere justă cu prilejul inspecţiilor, acordării calificativelor, a gradaţiilor  de merit etc

 

Structura orientativă a unui portofoliu

DOMENIUL

CONŢINUT

OBS

 

     

 

Date personale

Curriculum vitae

 

 

Fişa postului

 

 

Fişa de evaluare anuală

 

 

 

Structura anului şcolar;

 

 

 

Încadrarea (clase, număr de ore);

 

 

     Curriculum

Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşurare a lecţiilor);

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A. Proiectare / evidenţă/ evaluare

 

 

A.1. Proiectare

Planificare calendaristică semestrială/ anuală;

 

 

 

Proiectarea unităţilor de învăţare;

 

 

     

 

 

Programe şcolare pentru discipline opţionale noi (unde este cazul);

 

 

 

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;

 

 

 

Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare;

 

 

 

Crearea de softuri educaţionale în specialitate (unde este cazul)

 

 

A.2.

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele curriculare de performanţă;

 

 

Evidenţă

   

 

 

Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile de profil/olimpiade, alte

 

 

 

concursuri;

 

 

 

Rezultate la examene naţionale (unde este cazul);

 

 

     

 

 

Rezultatele evaluării predictive;

 

 

 

Rezultatele evaluărilor periodice;

 

 

 

Graficul de desfăşurare a tezelor semestriale (unde este cazul);

 

 

     

 

 

Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea TIC în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare

 

 

 

. în cadrul şcolii, dacă există condiţiile tehnice necesare;

 

 

 

Evidenta elevilor capabili de performanta ;

 

 

 

Evidenta elevilor care prezintă dificultăţi in învăţare ;

 

 

 

Orarul săptămânal si al pregatirilor suplimentare;

 

 

 

Caiet de evaluare (se înregistrează ritmic calificativele, conform obiectivelor prevăzute de programa şcolară) ;

 

 

A.3. Instrumente

Descriptori de performanță

 

 

de evaluare şi notare

 

Tipuri diferite de itemi de evaluare;

 

 

   

 

Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, portofoliilor realizate de elevi) ;

Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru;

 

 

 

Teze (unde este cazul).

 

 

     

 

A.4. Resurse

Cărţi, culegeri, texte, fişe etc.;

 

 

materiale proprii

Dischete, CD-uri, DVD-uri, casete, video, casete audio, folii retroproiector, etc.;

 

 

 

Atragerea de finanţări pentru activităţi în specialitate.

 

 

A.5. Documente

Programe şcolare ;

 

 

curriculare necesare

Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare (unde este cazul)

 

 

 

Precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii (M.E.N., I.S.J.)

 

 

 

(unde este cazul);

 

 

 

Programele pentru examenele naţionale (unde este cazul)

 

 

     

 

 

Subiectele pentru examene naţionale (unde este cazul).

 

 

A.6. Activitati

Mese rotunde, dezbateri, întâlniri;

 

 

extracurriculare desfăşurate în cadrul specialităţii

Excursii, drumeţii;

 

 

 

Activităţi desfăşurate în vederea realizării echităţii în educaţie.

 

 

   

 

Managementul clasei

Caietul personal al învăţătorului/ dirigintelui (se înregistrează observaţiile asupra comportamentului elevilor în cei 4 ani);

Fişe psihopedagogice – se completează în clasa a IV-a și a VIII a ;

Tabelele nominale cu elevii care au nevoie de pregătire suplimentară ;

Dosarul privind protecţia elevilor (procese – verbale, materiale prezentate) ;

Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.) ;

Dosarul privind activitatea cu părinţii (graficul activităţilor, materiale prezentate, procese verbale, tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.) ;

Instrumente de evaluare pentru cunoaşterea copiilor ;

Tabele nominale cu predarea – primirea manualelor şcolare ;

Regulamentul de ordine internă;

Monitorizarea elevilor care au trecut în ciclul următor;

Situaţii privind proiecte personale cu finanţare din sponsorizări

 

 

Dezvoltare profesională

B.1. Perfecţionare metodică:

Definitivat, grade didactice, doctorat ;

• Cursuri de perfecţionare, formare şi

abilitare curriculară;

• Participări la sesiuni de referate, mese

rotunde, simpozioane ;

• Participare cu referate la cercurile

pedagogice ;

• Cercetare ştiinţifică.

B.2. Activitate publicistică:

• Articole în diverse publicaţii;

• Cărţi în domeniul educaţional;

• Caiete metodice / ghiduri metodologice.

B.3. Documente privind calitatea de:

• Mentor;

• Formator local/ judeţean/ naţional;

• Propunător de subiecte la concursuri/ olimpiade/ exameene naţionale;

• Membru în comisia de organizare a concursurilor/olimpiadelor/ examenelor naţionale;

• Însoţitor/ supraveghetor al elevilor la concursuri şi olimpiade  şcolare;

• Membru în Comisia naţională de specialitate/ comisii de lucru ale I.Ş.J./M.E.N

(contribuţii la elaborarea de programe şcolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ ghiduri, manuale şcolare, auxiliare didactice, etc.)

• Coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al inspectorului de

specialitate;

• Îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie  al revistelor de specialitate;

• Evaluator manuale;

• Membru în comisii ştiinţifice.

B.4. Participarea la proiecte şi parteneriate:

• Rezultatele comunicării cu părinţii şi autorităţile locale concretizate în reducerea

abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile, a comportamentelor marginale;

• Proiecte de parteneriat educaţional: local/judeţean/naţional/ internaţional;

• Proiecte în cadrul programelor de reformă coordonate de I.Ş.J./M.E.N.;

• Coordonarea activităţilor Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară;

• Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale;

• Realizări în educaţia adulţilor şi reconversia profesională.

B.5. Premii şi recompense:

• Scrisori de mulţumire, diplome, ordine, medalii acordate de

M.E.N/Guvernul/Preşedinţia României , alte instituţii;

• Gradaţii de merit, scrisori de mulţumire;

• Diplome acordate la nivel local şi judeţean.

 

 

Sitografie:

 

https://www.portalinvatamant.ro/