( model orientativ)

         Având în vedere prevederile H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, ale art.44(1-2) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar privind constituirea şi componenţa Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii, a Legii nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, în baza deciziei directorului școlii nr.... din... privind constituirea Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei şi a Regulamentului de funcţionare a CEAC, pentru anul şcolar .... este prevăzută realizarea următoarelor activităţi/documente:

Nr

cr

Obiective specifice

Activităţi

Instrumente/

resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi de realizare a obiectivelor

Indicatori de realizare

1.

Asigurarea  unui  management caracterizat prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculum-ului

-Reorganizarea Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii

Legislaţie

Directori

Cadre didactice

CEAC

Sept.

Reorganizarea

CEAC

100%

2.

Continuarea dezvoltării unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii

la nivelul întregului personal al şcolii

-Documentarea membrilor CEAC cu privire la :

- acte normative privind asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;

-manualul de autoevaluare a calitatii

-manualul de evaluare internă

-modalitati de lucru

-standarde de referintă  şi de calitate

Legislaţie

Ghidul CEAC în învăţământul preuniversitar partea a II-a

Manualul de evaluare internă

Directori

CEAC

 oct.

Completarea bazei de date a CEAC

Completarea cu noile acte normative ale punctului de documentatie CEAC

Toate documentele CEAC sunt realizate

Iniţializarea RAEI 2 în aplicaţia ARACIP – https://calitate.aracip.eu

3.

Evaluarea realizării obiectivelor stabilite prin PDI şi Planul operaţional.

Evaluarea realizării indicatorilor şi elaborarea RAEI.

Fişe de evaluare

Chestionare

Plan operaţional

Directori

CEAC

 sept.

Analiza de document (RAEI)

Toate obiectivele din PDI şi planul operaţional au fost evaluate şi prin elaborarea RAEI.

4.

Stabilirea punctelor slabe în realizarea unor indicatori şi a măsurilor remediale.

-Elaborarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei (cap.4 din RAEI).

Planul de îmbunătăţire

CEAC

sept.

Analiza de document (RAEI)

75% dintre punctele slabe înregistrate sunt acoperite de Planul de îmbunătăţire.

5.

Îmbunătăţirea funcţionalităţii CEAC

-Realizarea şi afişarea Programului de activitate al CEAC pentru anul şcolar în curs

Chestionare

Fişe

Graficul de interasistenţe

Fişe de monitorizare

Directori. CEAC.

Octombrie

Focus-grup

Interviu

Dezbatere

70% dintre cadre didactice cunosc  activitatea CEAC

6.

Proiectarea activităţii pentru  anul şcolar

In curs

Elaborarea Planului operaţional al CEAC în concordanţă cu PDI şi Planul managerial.

Elaborarea documentelor proiective ale Comisiilor metodice şi ale cadrelor didactice.

PDI

Planul operaţional CEAC

Planuri operaţionale ale CM. Planificări calendaristice ale cadrelor didactice

Directori. CEAC.

Responsabili CM.

Cadre didactice

septembrie

Analiza de document

Toate documentele proiective sunt realizate.

7.

Dezvoltarea bazei materiale a bibliotecii

Proiect de buget pentru îmbunătăţirea fondului de carte

Bază de date bibliotecă

Membrii CEAC

Bibliotecar

Profesori, învăţători

Contabil șef

Noiembrie – decembrie

Activităţi de dotare cucarte/colectare/ donare de cărţi;

număr cărţi cumpărate

număr cărţi donate

8.

Realizarea unei

baze de date

complete privind

formarea cadrelor

didactice;

Colectarea datelor și informațiilor din chestionarul nevoilor de formare și fișa de formare continuă

Activitate de formare a cadrelor

didactice privitor la completarea

CV în format electronic

Asigurarea unui buget suficient pentru activități de formare

Chestionarul nevoilor de formare și Fișa de formare continuă

Website EUROPASS;

CV  EUROPASS

Membri CEAC

Responsabilul Comisiei pentru dezvoltare profesionala si evolutie în carieră

Directori, contabil șef

Oct

Febr. – martie

Oct -mart

- colectare/centralizare/ interpretare date

- activitate de prezentare a website-ul EUROPASS;

-simularea completării CV Europass

Minim …. dosare complete

și minim …. CV-uri realizate în format electronic

Număr cadre didactice care au participat la cursuri de formare, decontate de către școală

9.

Cunoaşterea gradului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de serviciile educaţionale oferite de organizaţie

Aplicare de chestionare de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor direcţi

Chestionare

Raport de analiză

CEAC

Cadrele didactice

Consilierul psihologic al şcolii

Iunie

Analiza de document

 Focus - grup

20 % dintre părinţi şi elevi vor fi chestionaţi

10

Asigurarea calităţii programelor de învăţare şi îmbunătăţirea continuă

Revizuirea procedurilor existente

Fişă tip, resursă timp

Membri CEAC

Sept-iulie

Proceduri

100%

11

Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii

Achiziţionare de echipamente, materiale şi mijloace de învăţământ

Achiziționare de substanțe chimice, truse de laborator, machete, mulaje, hărți, alte materiale didactice pentru cabinete și laboratoare

Proiectie buget 

Buget aprobat

Parteneriat şcoală – comunitate

Directori, contabil, administra

tor

Reprezentantul părinților ;

Profesori, directori

Oct - mart

Iunie

Bugetare

Proiecte de finanţare

Indicatori realizare: 10 săli de clasă igienizate

40 bănci recondiţionate

2 videoproiectoare

42calculatoare

12

Elaborarea instrumentelor de evaluare la nivelul comisiilor metodice, respectând standardele curriculare

Completarea portofoliilor comisiilor metodice

Chestionare

Raport de analiză

Monitorizarea ritmicităţii evaluării

Monitorizarea progresului şcolar

CEAC

CM

Cadrele didactice

Octombrie

Iunie

Analiza de document

Ancheta

( interviu)

Portofoliile cadrelor didactice sunt actualizate, eficientizate, sunt instrumente efective de lucru

13

Parcurgerea materiei conform documentelor proiective, notarea ritmică a elevilor şi obţinerea progresului şcolar

Implementarea Procedurii  privind parcurgerea materiei, inspecţie internă, progres şcolar

Chestionare

Raport de analiză

Fişe

CM

CEAC

Cadrele didactice

Iunie

Ianuarie

Ancheta

Interviu

Raport de analiză

90% dintre elevi înregistrează progrese

Toată materia este parcursă conform planificării

Notarea se face ritmic

14

Eficientizarea procesului didactic prin desfăşurarea  de lecţii interactive

Achiziţionarea de material didactic, programe şi softuri educaţionale pentru cabinete şi laboratoare - substanțe chimice, truse de laborator, machete, mulaje, hărți, alte materiale didactice şi extinderea reţelei Internet în sălile de clasă – acces liber

Chestionare

Raport de analiză

CEAC

CA

Cadrele didactice

Decembrie

Raport de analiză

Chestionare

Cantitatea de materiale achiziționate

și numărul acestora

15

Monitorizarea activităţilor de formare profesională a cadrelor didactice

Implementarea Planului managerial/

operațional al Comisiei pentru dezvoltare profesionala si inovare în carieră

Chestionare

Raport de analiză

Fişe

Directorii şcolii CEAC

Comisia pentru dezvoltare profesionala si inovare în carieră

Anul școlar ….

Ancheta

Interviu

Raport de analiză

aplicarea rezultatelor participării la programelor de formare  va conduce la eficientizarea activităţii didactice

16

Evaluarea indicatorilor de performanţă

Implementarea standardelor şi a standardelor de referinţă

Fişe de evaluare

CEAC

Noiembrie

Martie

Iunie

Ancheta

Interviu

Raport de analiză

Toţi indicatorii sunt evaluaţi într-un an

17

Pregătirea organizaţiei pentru  a gestiona situaţiile de urgenţă

Aplicarea Procedurii  situaţii de criză

Chestionare

Rapoarte

Responsabil situaţii de criză

Octombrie

Martie

Analiza de document

Ancheta

Observarea

Toţi învăţătorii şi diriginţii au făcut simulările în domeniu

18

Cunoaşterea de către beneficiarii direcţi şi indirecţi a

proiectelor

desfăşurate în şcoală şi îmbunătăţirea comunicării dintre

cadrele didactice,părinţi, elevi şi

comunitate.

Activităţi de popularizare a proiectelor extraşcolare şi

extracurriculare.

ROI

Pliante

Articole în presă

Reviste

Pagina Web a şcolii

Directorii

Comisia de proiecte şi programe educative

Comisia de imagine,

relaţii publice şi marketing educaţional

Aprilie – iunie

Aplicarea Procedurii comisiei de imagine, relaţii publice şi marketing educaţional

70% dintre beneficiari cunosc oferta şcolii

19

Realizarea Raportului anual de evaluare internă

Legislaţie

Ghidul CEAC în învăţământul preuniversitar partea a II-a

Manual de evaluare internă

CEAC

Noiembrie august

Iniţializarea şi finalizarea RAEI  pe platforma ARACIP