– exemplu-

INTRODUCERE

În cazul copiilor cu CES, predarea materiei frontal, așa cum se întâmplă la elevii tipici, nu poate fi eficientă. Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de terapie, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de kinetoteraăie, în cazul în care au și  tulburări motorii.

Programul de interventie personalizat este un instrument de planificare si coordonare, parte componenta a planului de servicii.

Programul de interventie personalizat este un instrument de lucru permanent, pentru unul sau mai multi membri ai echipei interdisciplinare care isi coordoneaza interventiile in directia realizarii scopurilor stabilite in planul de servicii pentru copilul si familia sa.

El trebuie să pornească de la evaluarea situației elevului, de la ceea ce poate face/respectiv ceea ce nu poate face într-un anumit domeniu și să își propună niște obiective realiste, care să nu demotiveze (nici elevul, nici cadrul didactic) și care să ghideze predarea.

Pentru ca obiectivele enunțate să nu fie doar formale și să poată fi atinse în practică, pentru fiecare dintre obiective trebuie ca profesorul să adecveze metodele și tehnicile (fie că vorbim despre predarea de cunoștințe ori formarea unei competențe, abilități).

În fine, trebuie planificate mihjloacele de lucru, astfel încât ele să poată fi procurate sau – de ce nu? – create, acolo unde nu există.

În cele ce urmează vă prezentăm un astfel de plan de intervenție.

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1.                  INFORMAŢII DE BAZĂ:

Numele elevului:

Clasa:

Informaţii despre mediul familial: Copil unic; familie structurată, funcțională, foarte implicată în evoluția copilului. Copilul a desfășurat aproximativ 1,6 ani terapie comportamentală.

Observații: desfășoară terapie logopedică și terapie comportamentală

2.                 INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN EVALUARE:

Evaluarea a fost realizată de către o echipă formată din psiholog, logoped și învățătoare, utilizându-se următoarele instrumente

·       observaţii curente în activitatea la clasă / pauze;

·       aplicaţii practice;

·       fişe de lucru;

·       fișe de evaluare;

·       convorbire individuală;

·       scala de dezvoltare PORTAGE

Evaluare psihopedagogică sintetică: Dificultăți de formare a deprinderilor de analiză-sintetiză a cuvântului; dificultăți de trasare a grafismelor (grafeme, cifre); stabilitate redusă în sarcină fără ajutor permanent; dificultăți de formare a conceptului de număr; comunicare verbală deficitară cu colegii; dificultăți de redare a ideilor dintr-un text audiat.

          Dificultăți particulare în activitatea didactică:

- Nu identifică sunetul inițial într-un cuvânt

- Nu indică prin semne specifice (bătăi din plame, de ex) câte sunete/câte silabe are un cuvânt

- Nu numără cuvintele într-un enunț (oral) – Nu identifică cuvântul

- Nu pune în corespondență cuvântul cu imaginea potrivită

-  Nu silabisește independent

-  Nu participă la dialoguri în joc

-  Nu inițiază / menține discuții cu colegii

-  Nu sesizează cuvinte cu înțeles asemănător – înțeles opus

-  Nu compară numerele naturale 0-5

-  Nu scrie corect 0-5

-  Nu efectuează oral adunare și scădere 0-5 ()

-  Nu efectuează corespondența număr-mulțime

3.                 OBIECTIVELE PROGRAMULUI:

Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor gramaticale, în contexte de comunicare funcțională cu colegii și cadrele didactice;

Dezvoltarea capacităților grafice;

Dezvoltarea psihomotricităţii fonoarticulatorii și motricității generale;

● Formarea și dezvoltarea capacității de analiză-sinteză a cuvântului, în plan oral;

Formarea și dezvoltarea conceptului de număr ca succesiune;

Dezvoltarea capacităţii de a efectua calcul matematic cu suport concret intuitiv.

OBIECTIVE

METODE SI TEHNICI

MATERIALE UTILIZATE

Educarea auzului fonematic și a analizei auditive

(Cu ce sunet începe...; Ce cuvinte încep cu sunetul....)

- exercitii de gimnastică respiratorie și  fonoarticulatorie;

- exerciții pentru formarea priceperilor și deprinderilor de pronunție corectă a silabelor și cuvintelor;

- exerciții de formulare a unor propoziții simple cu sunetul învățat în diferite poziții;

-exerciții de asociere fonem-grafem;

- planșe

- fișe de lucru

- jocuri

- cartonașe cu imagini

Despărțirea în silabe

-     asocierea elementelor auditive cu cele vizuale

-  cartonașe cu litere / imagini

Educarea atenției vizuale

-  observarea imaginilor complexe și descrierea lor;

-  planșe;

-  cărți ilustrate

Îmbogățirea vocabularului

- povestiri după imagini, planșe;

-  planșe;

-  cărți ilustrate

Dezvoltarea comunicării spontane funcționale

- modelarea situațiilor variate de comunicare

-  comunicare inițaită de adult

-  comunicarea mediată de adult în situații de comunicare la clasă

Înțelegerea secvențialității și ordinii logice a acțiunilor

- exerciții de clasificare, seriere, așezare după secvențe

-  cartonașe tip puzzle cu secvențe de acțiuni

-  figurine

-  figuri geometrice

Asocierea corectă cantitate-număr

- exerciții de asociere număr scris / elemente concrete

-  cartonașe cu numere

-  figurine

-  figuri geometrice

Compunerea mulțimilor / compunerea numerelor

-       exerciții de compunere/ recompunere / descompunere a mulțimilor / numerelor

-  figurine

-  cartonașe cu numere

-  domino cu numere

Susținerea elevului de către familie

- informarea și consultarea periodică cu psihopedagogul și învățătoarea

 - continuarea consecventă a exercițiilor