Ce este o școală incluzivă?

Spre deosebire de INTEGRARE, concept care are la bază un alt tip de filosofie, în care elevul cu disabilități sau membru al unui grup vulnerabil reprezintă o problemă pe care sistemul școlar este chemat să o rezolve, INCLUZIUNEA consideră că sistemul de învățământ este problema și el trebuie adaptat și flexibilizat astfel încât să răspundă nevoilor diverse ale elevilor.

Pentru ca acest termen să nu rămână doar un ideal, ci să se transpună în realitate, este necesar a se înțelege prin ce se caracterizează o școală incluzivă, care sunt indicatorii în baza cărora judecăm caracterul său incluziv.

Indicatorii de incluziune la nivelul şcolii sau portretul şcolii incluzive

“Indicatorii de incluziune” asigură o bază utilă pentru realizarea unei astfel de analize.

Aceştia se bazează pe datele preluate din două surse principale de informaţie.

În primul rând, este vorba despre datele care au rezultat din studiul acelor procese despre care se ştie stimulează participarea elevilor care anterior au fost excluşi sau marginalizaţi.

În al doilea rând, se au în vedere datele recent oferite de studiile actuale privind acele procese considerate eficiente în vederea îmbunătăţirii activităţii în şcoală.

Astfel, indicatorii definesc o agendă bazată pe rezultatele cercetărilor, care poate fi utilizată pentru a orienta activităţile de revizuire şi dezvoltare în sistemul educațional.

Indicatorii  menționați se concentrează asupra următoarelor trei dimensiuni ale vieţii şcolare:

Dimensiunea 1 – Cultura

Această dimensiune se referă la măsura în care filosofia educaţiei incluzive este împărtăşită de toţi membrii comunităţii şcolare şi de toţi cei care intră în şcoală.

De fapt, crearea culturii şcolii trebuie să devină un proces la fel de important ca acela de predare a cunoştinţelor şi dezvoltare a priceperilor și deprinderilor.

O astfel de filosofie va putea sta apoi la baza unor strategii şi a luării unor decizii curente privind practica didactică. Această dimensiune se referă deci atât la realitatea unei şcoli cât şi la imaginea transmisă despre aceasta mai departe, la nivel macrocomunitar.

De altfel, o școală este un minisistem social. Ea trebuie nu doar să propage informație, cunoștințe ci și un sistem de atitudini – valori. În absența acestei dimesniuni, însăși ideea de educație este compromisă.

Înțelegerea și tolerarea diversității, comportamentele altruiste, prosociale, lucrul în echipă, cooperarea, toate acestea sunt la fel de importante pentru ceea ce individul ieșit din sistemul educațional va deveni în viitor, ca și cunoștințele de care va beneficia.

   Dimensiunea 2 – Strategia

Nici o schimbare de paradigmă nu se poate produce dacă nu există o viziune, un demers planificat, o succesiune clară de pași prin intermediul cărora, obiectivul vizat să fie atins.

Această dimensiune se referă la plasarea abordării incluzive în centrul dezvoltării şcolare, astfel încât aceasta să pătrundă în toate strategiile şi să nu fie privită ca o nouă formă strategică care se adaugă la cele deja existente.

Se va asigura ca atenţia faţă de conceptul de educaţie incluzivă fie prezentă în toate aspectele planificării activităților şcolare.

Dimensiunea 3 – Practica

Această dimensiune se referă la asigurarea reflectării în activitatea la clasă atât a culturii cât şi a politicilor incluzive ale şcolii.

Astfel, trebuie se asigure planurile de învăţământ şi modulul în care ele se aplică în practică, de facto – în interiorul şi în afara clasei – să încurajeze participarea activă a tuturor elevilor, cu sau  fără problematică CES.

      Având în vedere definirea acestor dimensiuni, indicatorii de incluziune relativi la fiecare dimensiune ar putea fi următorii:

Dimensiunea 1: Aspecte privind dezvoltarea unor culturi incluzive

·        Școala este primitoare pentru toată lumea.

·        Școala caută în mod activ să-şi dezvolte relaţiile cu comunitatea locală.

·        Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de valoare.

·        Profesorul îşi cunoaşte şi își valorizează toți elevii.

·        Elevii sunt valorizaţi în mod egal.

·        Părinţii sunt valorizaţi în mod egal.

·        Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal.

·        Elevii ştiu ce să facă atunci când se confruntă cu o problemă.

·        Elevii se sprijină reciproc.

·        Cadrele didactice se sprijină reciproc în rezolvarea problemelor.

·        Cadrele didactice se implică în luarea deciziilor.

·        Persoanele se adresează unele altora în moduri care confirmă valoarea lor     individuală.

·        Cadrele didactice colaborează eficient curinţii.

                      Se observă că școala devine un loc al cooperării și conlucrării, părinții și profesorii snt în aceeași tabără, la fel și colegii, coechipieri și nu competitori, indiferent cât de diferiți sunt ei.

                      De altfel, în școala incluzivă, diferențele sunt privite ca aducătoare de valoare, ca potențial de exploatat și nu ca probleme ce trebie rezolvate sau acceptate, tolerate.

Dimensiunea 2: Aspecte privind dezvoltarea unor politici incluzive

·        Școala încearcă să includă toţi elevii din comunitatea locală.

·        Există un program eficient de integrare pentru toţi elevii noi.

·        Elevii au dreptul să studieze orice materie şi să participe la toate activităţile.

·        Școala dispune de o politică eficientă de reducere a absențelor elevilor.

·        Școala dispune de o strategie eficientă de reducere a exmatriculărilor din motive disciplinare.

·        Școala dispune de o strategie eficientă pentru diminuarea încercărilor de intimidare şi abuz asupra elevilor şi între elevi.

·        Școala se străduieşte să adapteze clădirea/spațiul fizic în aşa fel încât aceasta să fie accesibilă tuturor.

·        Strategia de elaborare a curriculum-ului ţine seama de diversitatea elevilor ( de pildă de diferenţele culturale, lingvistice, de sex, realizări şi deficienţe).

·        Politicile de formare continuă sprijină cadrele didactice în efortul lor de a răspunde la diversitatea elevilor.

·        Prin sistemul de evaluare se apreciază adecvat rezultatele tuturor elevilor.

·        Politicile de sprijin sunt coordonate la nivel global.

·        Politicile pentru copiii cu nevoi speciale vizează stimularea participării acestora la activităţile obişnuite din clasă.

·        Politicile de sprijin pentru copiii care vorbesc şi o altă limbă încurajează participarea la activităţile obişnuite din clasă.

·        Politicile care privesc rezolvarea dificultăţilor comportamentale sunt legate de politicile de sprijin al activităţii de învăţare.

·        În şcoală distribuirea resurselor se face în mod deschis şi echitabil.

·        S-a elaborat o strategie prin care părinţii sunt încurajaţidevină parteneri în procesul de învăţare a copiilor lor.

·        Serviciile de sprijin (cum ar fi de pildă cele asigurate de psihologi, logopezi, consilieri, personalul medical din şcoală) asigură creşterea gradului de participare a elevilor.

·        Se încurajează implicarea şi participarea la managementul şcolii a tuturor cadrelor didactice.

Dimensiunea 3: dezvoltarea unor practici incluzive

·        La planificarea lecţiilor se au în vedere toţi elevii.

·        Lecţiile dezvoltă înţelegerea şi sentimentul de respect pentru diferenţe.

·        Elevii sunt încurajaţi să-şi asume răspunderea pentru propria lor învăţare.

·        Explicaţiile profesorilor ajută elevii să înţeleagă şi să înveţe lecţia în clasă.

·        Profesorii utilizează o mare varietate de stiluri şi strategii de predare–învăţare.

·        În timpul lecţiilor, elevii sunt încurajaţi să lucreze împreună,să coopereze.

·        Elevii sunt încurajaţi să vorbească despre modul în care învaţă în timpul activităţilor propuse în cadrul lecţiilor.

·        Profesorii îşi adaptează lecţiile în funcţie de reacţiile elevilor.

·        Personalul din şcoală reacţionează pozitiv la dificultăţile întâmpinate de elevi,oferind soluții suportive.

·        Elevii înregistrează succese reale în procesul de învăţare.

·         Elevii învață să se sprijine reciproc în timpul lecţiilor.

·        Profesorii îi ajută să-şi revizuiască/reconfigureze propriul proces de învăţare.

·        Dificultăţile de învăţare sunt considerate ca prilejuri de dezvoltare a practicii.

·        La planificarea activităţii de pregătire participă toţi profesorii din şcoală.

·        Membrii consiliului managerial se implică în monitorizarea activităţii la clasă.

Formatul indicatorilor este ales în aşa fel încât fie util în colectarea datelor și, de asemenea, să faciliteze stabilirea priorităţilor în munca de dezvoltare.

Indicatorii descriu situaţia ideală şi pot fi utilizaţi ca termeni de referinţă pentru situaţia reală din şcoala unde pledăm pentru incluziune.

Școlile dispun de o mare libertate în a omite sau a adauga unii indicatori, noi, care să facă referință la problemele lor specifice.