Planul educaţional personalizat

(cf. CURS RENINCO)

Planul educaţional individualizat/personalizat se referă la măsurile educative specifice necesare pentru a răspunde adecvat nevoilor elevului cu dificultăţi de învăţare care este integrat într-o clasă obişnuită.

De multe ori, profesorul nu are nevoie de un plan special pentru aceşti elevi. La fiecare lecţie, dacă este cazul, profesorul planifică şi urmăreşte adaptarea mijloacelor didactice pentru ca  şi elevul cu probleme de învăţare să atingă obiectivele propuse, adică găseşte fiecărui elevlocul în cadrulpredării-învăţării.

 

Dacă elevul are dificultăţi specifice de învăţare, pentru care trebuie măsuri complementare, dar este integrat într-o clasă obişnuită, profesorul poate beneficia de colaborarea cu un cadru didactic de sprijin,ceea ce presupune că acesta elaborează şi completează un plan educaţional împreună cu el.

Planul este “educaţional” ,adică el cuprinde măsuri de predare şi învăţare adaptate pentru un elev anume. Profesorul completează anumite compartimente ale acestui plan dar, nu va face el planul în întregime.

Un exemplu de plan

Redăm mai jos un descrierea şi analiza planului educaţional personalizat după Muşu I (2000):

1.      Definirea planului educaţional individual;

2.      Stabilirea momentelor când se utilizează;

3.      Ce trebuie să cuprindă;

4.      Procesul de întocmire;

5.      Planul de grup individualizat;

6.      Monitorizarea şi evaluarea;

7.      Scopul alcătuirii.

Ce este Planul Educaţional Personalizat?

·         este un instrument de planificare, predare şi evaluare

·         el trebuie să stea la baza procesului de planificare a intervenţiei la clasă pentru fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale

·         planurile educaţionale individuale trebuie să fie planuri de predare–învăţare–evaluare care săspecifice:

Ø  “CE” trebuie predat copiilor

Ø  “CUM” trebuie predat

Ø  “CÂND” sau la ce interval trebuie introduse cunoştinţe particulare, elemente de înţelegere şi deprinderi,prin activităţi suplimentare  sau diferenţiate faţă de cele prevăzute pentru toţi copiii, printr-o programă diferenţiată.

·         Planul reprezintă un document de planificare structurata şi personalizata a unor obiective specifice de învăţare şi de adaptare a cerinţelo r curriculare la nivelul de dezvoltare al copilului cu CES

·         este un document de lucru pentru întreg personalul didactic

·         acesta trebuie să fie accesibil şi să poată fi înţeles de toţi cei care lucrează cu un astfel de plan.

Când se utilizează Planul Educaţional Personalizat?

Acesta se utilizează pentru a planifica:

-          Acţiuni de intervenţie în şcoală sau extraşcolare

-          Acţiuni de intervenţie timpurie sau acţiuni de intervenţie ulterioară

-          Acţiuni dei ntervenţie pentru elevii declaraţi ca fiind elevi cu cerinţe educaţionale speciale

Ce trebuie să cuprindă un Plan Educaţional Personalizat?

El trebuie să se concentreze pe trei–patru obiective individuale principale şi trebuie să conţină informaţii despre:

-          setul de obiective pe termen scurt urmărite pentru sau de copil;

-          Ssrategiile de predare utilizate;

-          asigurarea măsurilor funcţionale necesare;

-          termene de evaluare a planului individual;

-          criteriile de succes şi / sau de renunţare laplan

-          rezultate obţinute (consemnate la termenele de evaluare a planului)

Ce este un Plan Educaţional deGrup?

În cazul în care în acelaşi grup de copii,la aceeaşi clasa sau la aceeaşi disciplină de studiu există obiective comune şi, prin urmare, strategii comune, atunci se poate întocmi un plande învăţare pentru grup şi nu neapărat pentru fiecare elev în parte

Monitorizarea şi evaluarea

Ideal este ca orice plan personalizat să fie supus unei “revizuiri/evaluăripermanente”, caz în care nu se poate stabili un termen“fix” sau o întâlnire formală de evaluare. Cu toate acestea,pentru a vedea dacă un plan educaţional individual conduce către nişte rezultate pozitive, este necesar să se facă o evaluare a acestuia cel puţin de două ori pe an.

Scopul alcătuirii. Planurile educaţionale individuale trebuie:

-          să determine creşterea nivelului de realizare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

-          să fie văzute ca documente de lucru

-          să utilizeze un format simplu

-          să ofere detalii suplimentare sau diferite  de cele puse la dispoziţie în general pentru toţi elevii

-          să ofere detalii despre obiectivele identificate ca fiind în plus sau diferite de cele identificate pentru toţi elevii

-          să aibă un limbaj accesibil tuturor celor care lucrează cu ele

-          să poată fi înţelese de toţi membrii personalului şi de către părinţi

-          să fie distribuite întregului personal didactic / nedidactic, dacă este necesar

-          să promoveze o planificare eficientă

-          să-i ajute pe elevi să-şi evalueze propriile progrese

-          să aibă ca rezultat o planificare şi o intervenţie adecvată din parteapersonalului

-          să aibă ca rezultat realizarea unor obiective de învăţare specificate clar pentru elevii cu CES.

În concluzie

 

Nu contează că îi spunem, plan de intervenţie educaţională, plan educaţional individualizat sau plan de intervenţie personalizat, ci contează să îi surprindem rostul, să îl respectăm, completăm şi adaptăm elevului.Acolo unde există cadre didactice de sprijin acestea pot fi responsabile de alcătuirea lui. Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea planului se realizează în echipă.