Dezvoltarea psihică este un concept fundamental pentru psihologia copilului, pentru că de conţinutul şi valoarea lui explicativă şi interpretativă depinde abordarea tuturor celorlalte probleme. Psihologia contemporană consideră că viaţa psihică, aşa cum se prezintă la omul adult, este rezultatul unui lung proces de dezvoltare care este multideterminat şi multicondiţionat.

            Între factorii şi condiţiile care intervin, trei sunt consideraţi fundamentali, în sensul că lipsa lor ar face imposibilă sau ar compromite dezvoltarea psihică. Aceştia sunt: ereditatea, mediul, educaţia.

 Ereditatea şi rolul său în dezvoltarea fiinţei umane

 Ereditatea este proprietatea fiinţelor vii de a transmite urmaşilor caracterele dobândite de-a lungul filogenezei.

Mecanismul transmiterii acestor caracteristici este codul genetic, adică totalitatea genelor caracteristice unei specii şi a modului lor de organizare. Specia umană are circa 40000 de gene organizate în 46 cromozomi care formează 23 de perechi. La fiecare fiinţă umană materialul genetic provine de la părinţi, astfel: 23 de cromozomi de la mamă şi 23 de cromozomi de la tată. Genele sunt organizate într-un mod propriu la fiecare şi astfel formează un genom unic, care intrând în interacţiune cu mediul formează fenotipul.

 

 Biologia contemporană a demonstrat rolul determinant al eredităţii în formarea şi dezvoltarea organismului. Se transmit ereditar:

 a. particularităţi de statură şi greutate;

 b. caracteristici structurale şi funcţionale ale diverselor organe;

 c. specificul structural şi funcţional al sistemului nervos şi al organelor de simţ;

d. particularităţi ale biochimismului sanguin; e. aspecte fizionomice caracteristice (forma feţei, calitatea tenului, culoarea ochilor şi a părului, etc.)

Ereditatea este un factori necesar pentru dezvoltarea psihică pentru că ea asigură baza organică a fiecărui fenomen sufletesc.

 Ereditatea este un factor potenţial şi polivalent, adică fără intervenţia celorlalţi doi factori fundamentali, potenţialul ereditar nu se transformă în componente ale vieţii psihice. Este polivalent pentru că pe aceleaşi premise ereditare se pot forma componente diferite ale vieţii psihice în funcţie de felul în care au acţionat mediul şi educaţia. De exemplu, pe baza aceleiaşi activităţi cerebrale fine, din lobul temporal, se pot forma şi aptitudini muzicale dar şi pentru limbi străine.

 Aportul eredităţii nu este acelaşi pentru orice vârstă sau pentru orice componentă psihică. Ereditatea acţionează mai puternic la vârstele timpurii, în cazul formării unor procese şi funcţii psihice mai apropiate de ale animalelor, aşa cum sunt cele senzoriale, perceptive, motrice, contribuie mai mult la dezvoltarea unor componente ale personalităţii cum ar fi temperamentul şi aptitudinile.

            Ereditatea nu este suficientă pentru dezvoltarea psihică pentru că ea nu se transformă automat în componente ale vieţii psihice umane. De exemplu, copiii crescuţi de animale şi-au format comportamente ca ale fiinţelor cu care au vieţuit şi astfel ereditatea a fost modificată în manifestările ei, de mediul în care au crescut;

 În acord cu nivelul general de dezvoltare al ştiinţelor, din acest moment este corect să se considere că „ereditatea asigură premisele vieţii psihice”.

Mediul şi rolul său în dezvoltarea psihică umană

 Mediul este totalitatea influenţelor naturale şi sociale, fizice şi spirituale, directe şi indirecte, organizate şi neorganizate, voluntare şi involuntare, care constituie cadrul în care se naşte, trăieşte şi se dezvoltă fiinţa umană.

Prin urmare, condiţiile de mediu sunt foarte variate şi acţionează asupra tuturor dimensiunilor fiinţei umane. Condiţiile geografice şi, în deosebi, cele climatice influenţează metabolismul şi alte funcţii ale organismului. Regimul climatic are importanţă pentru dezvoltarea fizică generală şi pentru activitatea creierului şi în ultimă instanţă pentru evoluţia psihică.

Dar pentru acestea din urmă, sunt şi mai importante influenţele de următoarele feluri:

 a. socio-economice, privind condiţiile materiale de existenţă;

b. socioprofesionale, reprezentate de statutele şi rolurile profesionale ale celor din jur; c. socioculturale, referitoare la mijloacele de instruire, la accesul la cultură şi la nivelul de şcolarizare şi pregătire a celor din preajmă;

d. socioafective, referitoare la frecvenţa şi calitatea legăturilor cu ceilalţi şi la climatul afectiv ce generează procese şi stări afective diferite şi contribuie la formarea de atitudini şi însuşiri de personalitate.

 Aceste tipuri de influenţe se exercită în ponderi diferite şi cu grade diferite de intensitate, în funcţie de fiecare tip de mediu cu care fiinţa umană interacţionează fiecare după naştere. Primul mediu care exercită astfel de influenţe este mediul familial.

Pentru cei mai mulţi copii între zero şi trei ani, mediul familial este cel ce le stimulează şi asigură dezvoltarea psihică. Pentru o parte dintre copiii între un an şi trei ani poate să intervină şi mediul creşei. Mai departe, intră în acţiune mediul grădiniţei, şcoala primară, cea gimnazială, liceală, postliceală, universitară, postuniversitară. În timpul anilor de şcoală se adaugă şi mediul reprezentat de grupul informal alcătuit din prieteni şi cunoştinţe. Dincolo de anii şcolii începe să acţioneze mediul locului de muncă. Apoi comunitatea rurală sau urbană, zona ţării şi a continentului unde se desfăşoară viaţa fiecăruia. De cele mai multe ori, între influenţele exercitate de aceste medii sunt relaţii de convergenţă şi acest fapt susţine favorabil dezvoltarea psihică. Dar pot fi şi relaţii divergente şi, în acest caz, dezvoltarea poate întârzia şi poate fi mai dificilă.

Mediul este primul mare „transformator” care acţionează asupra fondului ereditar al fiecăruia, îl activează şi îl face să contribuie la dezvoltarea psihică.

 Este factor de socializare pentru că în mijlocul celorlalţi fiecare învaţă să comunice, să coopereze şi să colaboreze cu cei din jur.

 Pregăteşte pe fiecare pentru a avea acces la cultura comunităţii în care s-a născut.

 Dă semnificaţie socială comportamentelor fiecăruia şi le face să fie de tip uman.

 Generează valori şi criterii apreciative care devin factorii principali ai orientării, dezvoltării individului.

 Mediul poate exercita atât influenţe pozitive cât şi negative care trebuie contracarate de cel de-al treilea factor fundamental, educaţia.

 Mediul este un factor necesar, dar nu suficient pentru dezvoltarea deplină a fiinţei umane.

Educaţia, factor principal al dezvoltării psihice umane

Educaţia este cel de-al treilea factor fundamental al dezvoltării psihice, pe care cei mai mulţi cercetători îl consideră cel mai important.

Educaţia este ansamblul de acţiuni şi activităţi care integrează fiinţa umană ca pe un factor activ, se desfăşoară sistematic, unitar, organizat, având un conţinut cu necesitate definit de societate, uzând de procedee, metode, mijloace adecvate, şi fiind condusă de factori competenţi special calificaţi.

Prin urmare, acţiunile educative nu se exercită la întâmplare şi nu se adaugă din afara subiectului, ci ele se înfăptuiesc numai cu participarea acestuia. Exercitându-se timp îndelungat asupra fiecăruia, educaţia realizează o funcţie formativă fundamentală orientată după cerinţele societăţii şi adaptată la particularităţile copiilor şi tinerilor. În măsura în care este organizată şi desfăşurată în concordanţă cu datele ştiinţelor despre om, ea devine un proces constructiv care tinde să realizeze pe deplin disponibilităţile ereditare ale fiecăruia.

            Concluzionând asupra contribuţiei educaţiei, trebuie să reţinem următoarele roluri îndeplinite de ea:

- este al doilea factor care transformă potenţialul ereditar în componente ale vieţii psihice;

 - direcţionează convergent cu scopurile sale chiar şi influenţele de mediu;

- formează mecanismele superioare ale psihismului uman. De exemplu, dezvoltă gândirea până la cotele cele mai înalte;

 - proiectează dezvoltarea psihică şi asigură condiţiile înfăptuirii acestor planuri;

 - asigură dezvoltarea psihică deplină a omului;

- stimulează dezvoltarea psihică prin crearea de decalaje optime între cerinţe şi posibilităţi şi prin sprijinirea corespunzătoare în vederea depăşirii acestor neconcordanţe.

- într-o oarecare măsură educaţia accelerează dezvoltarea psihică.

Interacţiunea optimă a factorilor fundamentali ai dezvoltării psihice

 Cei trei factori fundamentali la care ne-am referit nu acţionează haotic, ci ei trebuie să se manifeste în conformitate cu o lege foarte importantă a dezvoltării psihice. Aceasta se numeşte „legea concordanţei optime a acţiunii factorilor fundamentali ai dezvoltării psihice”. Concordanţa optimă se realizează în trei modalităţi diferite:

1)Influenţele de mediu şi educaţie trebuie să acţioneze în timpul în care se desfăşoară anumite perioade sensibile ale programului ereditar. O perioadă sensibilă este cea în care se manifestă o receptivitate, sensibilitate şi reactivitate crescute la anumite categorii de stimuli. Dacă această concordanţă se înfăptuieşte, atunci dezvoltarea psihică se realizează cât mai bine şi fără consum inutil de timp şi energie;

2) Cantitatea şi calitatea influenţelor de mediu şi educaţie trebuie să corespundă potenţialului perioadei sensibile. În acest caz dezvoltarea psihică se realizează uşor şi deplin. Pot fi cel puţin două abateri de la această relaţie optimă, şi anume: a) subsolicitare; b) suprasolicitare din partea mediului şi educaţiei.

3) Influenţele de mediu şi educaţie trebuie să corespundă cantitativ şi calitativ atât cu perioada prezentă a programului ereditar, cât şi cu zona proximei dezvoltări (L. S. Vâgotski). Aceasta poate fi identificată astfel: dacă un copil desfăşoară o activitate împreună cu adultul la un nivel foarte bun, într-un interval de timp foarte apropiat, o va putea desfăşura singur. Concordanţa cu zona de proximă dezvoltare asigură înfăptuirea rolurilor stimulative ale mediului şi educaţiei.

În concluzie, dezvoltarea umană se sprijina pe terenul ereditatii; işi (construieste) extrage conţinuturile din datele furnizate de mediul socio-cultural; este ghidată de educaţie; se desfasoară in contextul propriei activităti de invătare a copilului, fiind impulsionată de motivaţie şi având drept mecanism trecerea de la exterior la interior.

            Mediul in care traieste copilul (adultul) are o importanta deosebita asupra dezvoltarii lui armonioase ca personalitate umana. El este cel care influenteaza potentialul cresterii atat fizice cat si psihice prin actiunile sale.

            Mediul social cu determinarile de ordin social are un impact mult mai puternic asupra dezvoltarii sale psihoindividuale. Din punct de vedere al devenirii fiintei umane, definim mediul social ca fiind ansamblul influentelor ce decurg din interactiunea omului cu totalitatea conditiilor economice, politice si culturale, care isi impun amprenta asupra dezvoltarii psihice.

Influentele exercitate de mediul social asupra omului sunt :

directe, prin:

- schemele de conduita oferite de ceilalti membrii ai colectivitatii careia ii apartine. Omul aplica aceste reguli pe parcursul vietii.

- limbaj, ca mijloc de comunicare si transmitere a capitalului de cultura si a intregii cunoasteri acumulate prin experienta grupului.

 indirecte, prin:

 - membrii ai familiei care joaca rolul de factor mediu intre acesta si realitatea sociala si care ei insisi, sunt influentati in comportamentul lor de cultura grupului caruia ii apartin.

 Comportamentul omului reflecta cultura sociala (mediul social) care se insereaza la nivelul gândirii si acţiunilor sale si prin aceasta, se asigură totodata transmisia ei de la o generaţie la alta.

Bibliografie:

Tinca Creţu – PSIHOLOGIA COPILULUI, Program universitar de formare a profesorilor pentru învăţământul primar adresat cadrelor didactice din mediul rural, 2005

Golu, P., Verza, E., Zlate, M. – “ PSIHOLOGIA COPILULUI “, manual pentru clasa a XI-a, Scoli Normale, EDP, Bucuresti, 1998;

Şchiopu, U., PSIHOLOGIA COPILULUI, E.D.P., Bucuresti, 1977

 

http://www.scrigroup.com/educatie/sociologie/Esenta-ereditatii-mediului-si-55829.php