În şcoală introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţamânt. Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine structurate şi anume :

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual

Ca orice altă metodă de învăţare şi această instruire asistată pe calculator prezintă avantaje şi dezavantaje.

 

Ca avantaje putem aminti:

1. Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de

schimbare socială rapidă;

2. Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea

imediată a răspunsurilor elevilor;

3. Întarirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare;

4. Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate;

5. Dezvoltarea culturii vizuale;

6. Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea;

7. Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele;

8. Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă;

9. Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicaţii;

10. Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcţie de secvenţa anterioara;

11. Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de rezolvare a unei probleme elevul îşi găseşte singur răspunsul pentru o problemă concretă;

12. Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;

13. Metode pedagogice diverse;

14. Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi sociale între educat şi educator.

Cu toate acestea avem şi dezavantaje:

1. Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilităţilor practice, de calcul si de investigare a realităţii;

2. Individualizarea excesivă a învăţării duce la negarea dialogului profesor – elev;

3. Utilizarea la întâmplare a calculatorului, fără un scop precis în timpul orelor poate provoca plictiseala, monotonie;

4. Costurile ridicate ale tehnologiei de ultimă oră ceea ce constituie un impediment pentru o bună parte a populaţiei României şi este accesibilă persoanelor cu o situaţie financiară bună.

Utilizarea calculatorului vizează:

• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale;

• Instruirea individualizată;

• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ;

• Informatizarea orientării şcolare şi profesionale;

• Utilizarea calculatoarelor ca instrumente administrative în şcoli;

Acestea pot fi detaliate pentru a evidenţia diferitele forme sub care poate fi utilizat calculatorul în activităţile didactice:

- secvenţe de pregătire pentru transmiterea informaţiilor;

- ;formularea întrebărilor

- rezolvări de exerciţii şi probleme;

- prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip;

- proiectarea de grafice, de diagrame;

- aplicaţii practice;

- demonstrarea unor modele;

- simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor;

- simulatoare pentru formarea unor deprinderi (conducere auto, dactilografie);

- simularea unor jocuri didactice;

- evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare;

- organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare etc.

Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice, este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul este un mijloc didactic care se integrează în contextual celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar.

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează doar schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea timpului de evaluare obiectivă a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor,

reţinând pe cele care se impun valoric:

-individualizarea activităţilor de învăţare;

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe, necesităţi.

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în procesul educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale:

• Promovarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări de învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

• Creşterea motivaţiei

TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică cunoştinţele însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru.

• Facilitarea colaborării şi lucrului în echipă

TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii să lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES, deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi.

• Planificarea şi organizarea ideilor

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci şi pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de matematica (de exemplu figuri plane, la geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-şi formeze deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică.

• Îmbunătăţirea calităţii învăţării

Prin folosirea TIC, calitatea produsului final dintr-o schemă de lucru poate fi considerabil îmbunătăţită. În şcoli mulţi elevi îşi scriu lucrările la computer, pentru a se putea concentra pe calitatea ideilor şi nu pe abilitatea de a scrie literele. Pentru copiii cu dizabilităţi această modalitate de lucru contribuie la realizarea cu succes a procesului de învăţare, la dezvoltarea stimei de sine.

• Controlul eficient asupra mediului

Elevii cu dificultăţi profunde de învăţare reuşesc să înveţe că prin acţionarea unei taste pot să controleze o anumită secţiune a ecranului, astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect, devin conştienţi de posibilitatea de a interveni, schimba mediul în care trăiesc. De exemplu, unul dintre cele mai eficiente moduri de a folosi tehnologia informatică se referă la dezvoltarea mobilităţii independente (persoanele cu dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu rotile descoperind autonomia personală de mişcare). Folosirea TIC permite copiilor să devină din spectator (în cazul folosirii calculatorului pentru stimulare senzorială), participant (în cazul interacţiunii cu mediul de învăţare), iar apoi creator (în cazul modificării mediului conform dorinţelor, intereselor).

Ca spectator, copilul priveşte, ascultă şi răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de învăţare se reduce la receptarea simplă a diverselor informaţii. În acest context, folosirea tehnologiei evidenţiază partea senzorială prin stimulări vizuale, auditive sau tactile, într-un context stimulativ şi motivant.

Ca participant, copilul începe să interacţioneze cu mediul său şi învaţă o acţiune specific împreună cu efectele produse (ex. atingerea unui computer produce un răspuns, sub forma unei explozii de culori, imagine prezentată pe monitor). La acest nivel, programele implica atingerea de către copil a unei taste sau atingerea unei ferestre pentru a observa efectele.

La nivelul de creator, copilul foloseşte tastatura, fereastra sensibilă pentru a alege

răspunsurile corecte. Cu ajutorul a două taste, copilul stabileşte viteza de lucru, întrucât o tastă evidenţiază opţiunile, iar a doua realizează selecţia.

Profesorii stabilesc obiectivele clare şi realiste pentru a identifica capacităţile specifice la care trebuie să ajungă fiecare elev şi pe care trebuie să le dezvolte. Prin metoda paşilor mărunţi sunt create etape intermediare pe care fiecare copil să le poată depăşi în condiţii normale şi cu rezultate cât mai bune

De exemplu:

Comunicarea informaţiei Folosirea unui procesor word. Scrierea şi corectarea unei propoziţii

Capacitatea de a completa o propoziţie cu un cuvânt potrivit Alegerea unei metode potrivite de acces Accesarea unei anumite litere, dacă este necesar

Datoria profesorului este de a diferenţia stilurile şi maniera de prezentare a tehnologiei informaţiei şi de a reflecta modurile în care TIC să fie folosită eficient în cadrul orelor cu elevii.

Utilizând TIC în evaluare, s-a observat că spaima rezultatului pe care trebuie să-l obţină dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala alba înspre modul de prezentare a conţinutului testării, implicit deci şi asupra conţinutului.

În plus, evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii; nu mai se pierde timp cu scrierea subiectelor sau cu corectarea unui număr considerabil de lucrări care, de mai multe ori, pun probleme serioase legate de descifrarea scrisului.

Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei (LMS – Learning Management System), iar acest lucru să permit afişarea notelor elevilor de la o anumită clasă într-o pagină specială, sub formă de tabel, fără ca profesorul să stea să calculeze separat nota pentru fiecare elev în parte. Toată această muncă o face direct sistemul, iar astfel evidenţa notelor este mult mai clară.

Exemplu de evaluare pe platforma AeL Educaţional

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului pentru ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto- corecteze. Rostul testelor nu este să le acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line este un beneficiu pentru profesor.. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate clasele unde profesorul respectiv predă.

Produsele multimedia educaţionale – prezentări, publicaţii electronice (afişe, fluturaşi, broşuri, buletine informative, ziare etc.), situri wiki şi bloguri - se realizează cu ajutorul tehnologiei informaţiei şi a comunicării.

Prezentările – sunt materiale descriptive, îmbogăţite cu imagini, materiale video-audio, diagrame, legături către alte surse (via Internet). Microsoft PowerPoint este aplicaţia prin care puteţi realiza prezentări variate.

Publicaţiile – sunt destinate comunicării bazate în mare măsură pe text, îmbogăţită cu imagini, grafice etc.

Siturile wiki şi blogurile . Evaluarea acestor produse multimedia se realizează cu ajutorul unei multitudini de instrumente care vizează atât produsul, cât şi procesul: fişe de observare, grile de evaluare criterială, liste de verificare, jurnale de reflecţie etc

  Cercetările realizate în ultimii  ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate.

 Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins standarde noi şi are o evoluţie uimitoare.

                BIBLIOGRAFIE:

1.      Făt, Silvia & Adrian Labăr. Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, 2009.

2.      (Online: www.elearning.ro/resurse/EduTIC2009_Raport.pdfhttp://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf

3.      http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie

4.         http://webcache.googleusercontent.com/