Rezumat

Proiectul ProForm nu are ca obiectiv doar să livreze, ci să identifice, cuantifice şi să replice. În acest sens, prin seminariile pentru identificarea bunelor practici (activitatea A3.2 a proiectului), ne-am propus să identificam bunele practici existente la nivelul şcolilor ţintă din cadrul proiectului. La Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti, jud. Giurgiu am identificat câteva exemple de activităţi/proiecte cu caracter de bună practică în domeniul educaţiei incluzive, respectiv dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate.

Context

Conform „Chestionarului privind identificarea, dezvoltarea și schimbul de bune practici pentru asigurarea calității în educație incluzivă și pentru facilitarea dialogului școală-familie-comunitate” aplicat la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti în data de 19.09.2018 şi ulterior dezbaterilor din cadrul seminarului din data de 21.02.2020 au fost evidenţiate numeroase demersuri iniţiate, dezvoltate şi implementate de către unitatea şcolară în ceea ce priveşte creşterea calităţii educaţiei incluzive, o parte dintre aceastea fiind şi din perspectiva dezvoltării capacității instituționale a școlilor defavorizate. Trebuie remarcat faptul că aceste demersuri s-au bucurat de succes la nivel local, ceea ce a făcut ca unele dintre ele să devină o tradiţie, fiind implementate anual.

Printre aceste demersuri se numără şi proiectul „Schimbările climatice ne afectează pe toţi”, iniţiat şi coordonat de către Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti, în parteneriat cu Asociaţia de părinţi şi Consiliul Școlar al Elevilor, în colaborare cu Biblioteca Oraşului Mihăileşti, Centrul de Documentare și Informare.

La prima sa ediţie, 18-22  noiembrie 2019, proiectul a avut ca motto „Învăţaţi-i pe copiii voştri ceea ce i-am învăţat şi noi pe ai noştri: că pământul, cu tot ce are frumos, este mama noastră. Tot ceea ce i se întâmplă pământului va ajunge să li se întâmple şi copiilor acestui pământ. Noi ştim cel puţin atât: nu pământul aparţine omului, ci omul aparţine pământului. Omul este firul care ţese drama vieţii şi ceea ce-i face pământului îşi face lui însuşi.” (Sieux Seattle).

Iniţiatorii şi coordonatorii proiectului, respectiv doamnele profesoare Florica Bogdan şi Mihaela Alexandrescu, au propus următorul argument în momentul elaborării proiectului: „Un element deosebit al raporturilor dintre mediul înconjurător şi dezvoltarea societăţii îl constituie înţelegerea caracterului determinant al dezvoltării durabile. Aceasta presupune protecţia şi conservarea mediului înconjurător, pe de o parte şi utilizarea raţională, cantitativ si calitativ, a resurselor naturale, pe de altă parte. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului. Încălzirea sistemului climatic va da peste cap în curând întreaga planetă. Cultura generală, abilităţile de comunicare, abilităţile practice şi de lucru în echipă, dezvoltarea competenţelor fundamentale necesare acestui secol sunt  elementele definitorii care conduc către succes. Proiectul educaţional ,,SCHIMBĂRILE CLIMATICE NE AFECTEAZĂ PE TOŢI’’ urmăreste conşientizarea copiilor cu privire la necesitatea protejării planetei şi a necesităţii de a lua măsuri; după puterile noastre; de protejare  a pământului. Activitatea îşi propune consolidarea comunicării și interrelaţionării elevilor între ei, cât şi cu cadrele didactice. Proiectul educativ propus vizează activităţi de natură artistică, creativă şi atitudinală.

Strategii şi intervenţii.

Înainte de a detalia strategiile şi intervenţiile, trebuie precizat că grupul ţintă direct al proiectului a fost constituit din elevi ai şcolii, cadre didactice (învăţători şi profesori), cel indirect din pǎrinţii elevilor şi membri ai comunităţii locale, iar beneficiarii finali fiind elevii şi cadrele didactice.

Scopul proiectului a urmărit două direcţii:

·         Activitatea are drept scop să-i facă pe elevi conştienţi de faptul că prin comportamentul personal pot influența clima, dar și faptul că rolul şcolii în viaţa lor este acela de a creşte calitatea educaţiei oferite acestora prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare.

·         Valorificarea potenţialului de acţiune, artistic şi creativ şi  al copiilor  prin intermediul activitӑţilor realizate pentru a-i sensibiliza pe semenii lor cu privire la necesitatea protejării locului în care trăim.

Obiective specifice ale proiectului au fost următoarele:

·         Cunoaşterea de către copii a factorilor poluanţi ce determină schimbările climatice, a efectelor schimbărilor climatice asupra mediilor de viaţă;

·         Dobândirea de către copii a unor cunoştinţe despre efectele deşeurilor în poluarea mediului / prevenirea lor;

·         Identificarea unor reguli şi norme de comportament faţă de mediu - însuşirea unor modalităţi concrete  de ingrijire şi păstrare a curăţeniei  mediului;

·         Familiarizarea copiilor cu modalităţi concrete de utilizare a deşeurilor în activităţile din şcoală;

·         Valorificarea experienţei personale, a cunoştinţelor acumulate în activităţile din şcoală şi diseminarea lor în familie, către prieteni, vecini, rude etc.;

·         Promovarea interdisciplinarităţii ca mijloc de dezvoltare a unei gândiri flexibile şi totodată stimularea creativităţii elevilor în ceea ce priveşte activităţile în care relaţia cu mediul înconjurător solicită atenţia deosebită pe care omul ar trebui să o acorde conservării acesteia;

·         Dezvoltarea abilităţilor şi atitudinilor elevilor, a spiritului de fair-play, dar şi a spiritului de echipă al acestora, prin intermediul activităţilor ce au drept tintă ocrotirea naturii;

·         Stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor;

·         Dezvoltarea competenţelor de comunicare, prin sarcini individuale şi de grup în timpul activităţilor ce vizează intreţinerea, anenajarea, reamenajarea spaţiilor verzi.

Curtea şcolii, sala de clasă pentru dezbaterea şi diseminarea activităţilor au fost folosite ca locaţii de implementare.

Din perspectiva resursele necesare, proiectul a utilizat patru categorii de resurse, respectiv:

a.      umane:

·         elevi

·         părinţi

·         cadre didactice

·         vizitatori

b.      materiale:

·          cărţi cu poveşti pentru copii, lucrări ale elevilor, panouri pentru expoziţie, cărţi, imagini cu efecte ale schimbărilor climatice, aparat foto, diplome, laptop, videoproiector, materiale în powerpoint, CD, auxiliare, foi A4,A3, creioane colorate, materiale din natură, hârtie colorată, hârtie creponată, lipici, foarfecă, acuarele, materiale reciblabile etc.

c.       temporale: 18-22  noiembrie 2019

Activităţile de monitorizarea şi evaluare au fost proiectate astfel încât să existe trasabilitate pentru indicatorii:

·         Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice;

·         Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii;

·         Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului.

În ceea ce priveşte diseminarea, s-a optat pentru următoarele instrumente:

·         Panouri informative;

·         Expoziţii cu lucrările elevilor;

·         C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor.

Pentru a transpuse acest cadru strategic în rezultate, s-au implementat 3 activităţi principale, respectiv:

Activitatea nr. 1

o   Titlul activităţii: „Un mediu curat pentru o viață sănătoasă!”

o   Data/ Perioada: 18-19 noiembrie 2019

o   Locul de desfăşurare: clasă, curtea școlii, împrejurimi

o   Participanţi: elevii claselor a IV-a A, a IV-a B

o   Descrierea activităţii: acțiune de ecologizare

o   Responsabil: prof. Bogdan Florica, Alexandrescu Mihaela

Activitatea nr. 2

o   Titlul activităţii: „Fiecare copil merită să fie fericit!”

o   Data/ Perioada: 20 noiembrie 019

o   Locul de desfăşurare: sala de clasă

o   Participanţi: elevii cls. a IV-a A, a IV-a B

o   Descrierea activităţii: Vizionare de film, realizarea de postere

o   Responsabil: prof. Bogdan Florica, Alexandrescu Mihaela

Activitatea nr. 3

o   Titlul activităţii: „Localitatea mea, un punct curat pe harta țării!”

o   Data/ Perioada: 21-22 noiembrie 2019

o   Locul de desfăşurare:  clasa

o   Participanţi: elevii cls. a IV-a A, a IV-a B

o   Descrierea activităţii:  culegere de texte create de elevi despre localitatea noastră, foto-montaje, reciclare

o   Responsabil: prof. Bogdan Florica, Alexandrescu Mihaela

Rezultate.

Printre rezultatele atinse se numără şi:

·         Organizarea unei expoziții cu desenele și posterele confecționate de elevi;

·         Înregistrarea unor materiale audiovizuale;

·         Realizarea unui album, portofoliu personal care să conțină materiale utilizate pentru conceperea activității.

Totodată, conform iniţiatorilor şi coordonatorilor proiectului toate obiectivele specifice au fost atinse, ceea ce face ca proiectul să poată fi folosit în dezvoltarea a capacității instituționale a școlilor (defavorizate), creându-se un nou instrument didactic, care să transpunsă în practică faptul că „rolul şcolii [...] este acela de a creşte calitatea educaţiei oferite [...] prin intermediul unor activităţi extraşcolare şi extracurriculare”.

Concluzii

 

În concluzie, prezentul material reflectă preocuparea constantă a cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale proprii, dar şi de a sprijini la dezvoltarea acestei capacităţi în alte unităţi şcolare, în acest sens iniţiind, dezvoltând şi implementând activităţi/proiecte care, datorită atât faptului că nu necesită alocare bugetară suplimentară, cât şi prin specificul activităţilor, au replicabilitate la nivelul oricărei unităţi din învăţământul preuniversitar, la oricare dintre ciclurile preşcolar-primar, gimanzial sau liceal.