Rezumat

Proiectul ProForm nu are ca obiectiv doar să livreze, ci să identifice, cuantifice şi să replice. În acest sens, prin seminariile pentru identificarea bunelor practici (activitatea A3.2 a proiectului), ne-am propus să identificam bunele practici existente la nivelul şcolilor ţintă din cadrul proiectului. La Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti, jud. Giurgiu am identificat câteva exemple de activităţi/proiecte cu caracter de bună practică în domeniul educaţiei incluzive, respectiv dezvoltarea capacității instituționale a școlilor defavorizate.

Context

Conform „Chestionarului privind identificarea, dezvoltarea și schimbul de bune practici pentru asigurarea calității în educație incluzivă și pentru facilitarea dialogului școală-familie-comunitate” aplicat la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti în data de 19.09.2018 şi ulterior dezbaterilor din cadrul seminarului din data de 21.02.2020 au fost evidenţiate numeroase demersuri iniţiate, dezvoltate şi implementate de către unitatea şcolară în ceea ce priveşte dezvoltării capacității instituționale a școlilor defavorizate.

Printre aceste demersuri se numără şi proiectul „Cinstim Marea Unire”, iniţiat şi coordonat de către Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti.

Strategii şi intervenţii.

Chiar dacă la nivel naţional s-au organizat proiecte, evenimente sau activităţi pentru cinstirea Marii Unirii de la 1918, anumite proiecte au fost diferite. Şi este şi cazul proiectului „Cinstim Marea Unire”, iniţiat şi coordonat de către Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti. Iar buna practică propusă în acest material nu se va referi la rezultatele atinse, nici la modul de implementare, ci la modul conceptual: structurarea şi elaborarea proiectului. Astfel, vom prezenta strict proiectul elaborat, ca variantă finală, anterior etapei de implementare, preluând intregral materialele puse la dispoziţie de către cadrele didactice care activează în cadrul liceului.

Cinstim Marea Unire

A.     INFORMATII DESPRE APLICANT

LICEUL TEHNOLOGIC „TIU DUMITRESCU”, MIHĂILEȘTI, GIURGIU

Strada Calea București, nr.168, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu, tel. 0246278039

NUMĂR CADRE DIDACTICE: 47 din 63

NUMĂR ELEVI DIN UNITATE PARTICIPANȚI LA PROIECT: 500

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT

B.1 Titlul proiectului: „CINSTIM MAREA UNIRE”

B.2. Activitatea principală: proiect cultural-artistic, cultură și civilizație

B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: educaţie pentru cetățenie democratică

B.4. Ediția I

B.5. Locul de desfășurare: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, Școala Gimnazială cu cls. I-VIII Iepurești, Școala Gimnazială „Nechifor Crainic” Bulbucata

- perioada de desfășurare: noiembrie 2017 - decembrie 2018

B.6. Număr participanți la proiect: 55 cadre și 500 elevi

B.7.Bugetul: 2000 lei

B.8.Proiectul este cu participare directă

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru literatură, pentru tradiţii şi tot ce înseamnă adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

În desfăşurarea acestui proiect se vor implica, atât elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal, cât şi profesorii care vor participa direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu. Activităţile sunt destinate, atât elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate invitaţi).

a)     500 elevi și 55 de cadre didactice vor fi implicate în proiect

b)     Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii care îşi valorifică competenţele şi abilităţile, unităţile şcolare, care îşi îmbunătăţesc baza materială;

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de comunitatea locală, prin valorificarea și promovarea valorilor culturale.

c)      Activitățile propuse sunt următoarele:

1.      Noiembrie: - Anunțarea proiectului, încheierea de parteneriate, organizarea grupurilor de lucru;

2.      Noiembrie: -Stabilirea planului de desfășurare a activităților dedicate Zilei Naționale a României; pregătirea activităților;

3.      Decembrie: - Marcarea festivă a Zilei Naționale a României - 1 Decembrie2017;

4.      Decembrie: - Ateliere de lucru, expoziție de desene – „Fapte istorice prin ochi de copil”

5.      Ianuarie: - Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859, primul pas către Marea Unire” - prezentarea evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie 1859;

6.      Februarie: - Biserica și Unirea

7.      Martie - Aprilie: „Eroii locali - Eroi ai neamului românesc” - vizite, activitate de voluntariat

8.      Mai - Iunie: - 9 Mai, zi importantă în istoria României - întâlnire cu dr. Radu Băjenaru,

directorul Institutului de arheologie al Academiei Române; expoziție de carte; depunere de coroane în cinstea Zilei Eroilor (Înălțarea);

9.      Octombrie: Localitatea mea - Trecut și prezent, expoziție de fotografii;

10.  Noiembrie - 1Decembrie - Sărbătorim centenarul Marii Uniri: pregătirea și prezentarea spectacolului aniversar.

            B.9. Impactul educativ al proiectului:

·         întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate - pentru descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;

·         dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi literare și cultural-artistice;

·         implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;

·         atragerea părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument

Activitatea extrașcolară se va desfășura în perioada ce urmează sub impulsul sărbătoririi a o sută de ani de la marele act istoric al unirii românilor într-o singură țară, România.

Este datoria fiecărui român de a cinsti cel mai important eveniment al istoriei noastre, de a-şi aminti că este român, că aparține acestui sfânt pămant.

Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale, capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.

Activitatea extraşcolară contribuie la adâncirea şi completarea proceselor de învăţare, dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Având în vedere că aceste activităţi nu sunt prevăzute în programa şcolară, am realizat un studiu de nevoi[1] în funcţie de interesele şi dorinţele elevilor, în funcţie de resursele materiale și am ajuns la concluzia că o astfel de activitate este primită cu mult interes de copii, de cadrele didactice și comunitatea locală.

C.2. Scopul proiectului: Cunoaşterea valorilor culturale, istorice şi spirituale locale, dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor specifice muncii în echipă, dezvoltarea spiritului de competiţie.

C.3.

Nr.

crt.

Obiective specifice ale proiectului

1.

Creșterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la Marea Unire, sărbătorirea centenarului, a cunoașterii actului istoric în sine

2.

Implicarea a cel puțin 500 elevi în activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de şcolile partenere

3

Realizarea unui sistem alternativ de activităţi extraşcolare și de educaţie civică al căror efect să formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii grupului ţintă

4

Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 60% dintre profesorii elevilor din şcoli, în activităţile proiectului

5

Diseminarea informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/şcoală la cel puţin 500 de elevi şi de cadre didactice.

C.4. Grupul țintă: elevii din ciclul primar, gimnazial, liceal și cadre didactice

C.5. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii care îşi valorifică competenţele şi abilităţile, unităţile şcolare care îşi îmbunătăţesc baza materială;

Beneficiarii indirecți sunt reprezentați de comunitatea locală, prin valorificarea și promovarea valorilor culturale.

C.6. Durata proiectului: 1 an – noiembrie 2017 - decembrie 2018

C.7. Descrierea activităților:

a.       Activitatea nr. 1

b.      Titlul activităţii: Anunțarea proiectului, încheierea de parteneriate

c.       Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2017

d.      Locul desfăşurării: la nivelul fiecărei şcoli partenere din proiect, la nivel local.

e.       Participanţi: reprezentanţi ai elevilor din CȘE, învăţători, diriginţi, reprezentanţi ai instituțiilor partenere;

f.        Descrierea activităţii: Activitatea se va baza pe informare şi dezbaterea activităţilor din cadrul proiectului.

Ulterior, pentru stimularea interesului elevilor şi al cadrelor didactice, echipa de proiect din fiecare şcoală desfăşoară o campanie de informare prin intermediul următoarelor acţiuni: distribuire de pliante elevilor şi cadrelor didactice, părinţilor, afişul proiectului de promovare în fiecare școală.

g.       Responsabil:

-          pentru şcoala iniţiatoare: managerii Liceului Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, consilierul educativ, prof. Bogdan Florica;

-          pentru şcolile partenere: managerii şi ceilalţi profesori, colaboratori.

h.      Beneficiari: elevii, părinţii, cadrele didactice din şcolile partenere

i.        Modalităţi de evaluare: prin distribuirea unui număr cât mai mare de pliante informative şi cunoaşterea proiectului de către un număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice din fiecare şcoală, apariţia în articole din revista „Catedra”

Activitatea nr. 2

a.       Titlul activităţii: Stabilirea planului de desfășurare a activității dedicate Zilei Naționale a României; pregătirea activităților

b.      Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2017

c.       Locul desfăşurării: fiecare şcoală

d.      Participanţi direcţi: elevii, cadrele didactice

e.       Descrierea activităţii: activitatea se va baza pe informare, distribuirea sarcinilor de lucru, repetiții

f.        Responsabili: coordonatorii şi profesorii din echipa de proiect

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale

h.      Modalităţi de evaluare: numărul elevilor participanţi la acţiune şi chestionare de satisfacţie

Activitatea nr. 3

a.       Titlul activității: Marcarea festivă a Zilei Naționale a României

b.      Data/perioada de desfășurare: 1 Decembrie

c.       Locul desfășurării: fiecare școală;

d.      Participanți direcți: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

e.       Descrierea activității: activitatea va consta în prezentarea unui program artistic, creație literară

f.        Responsabili: învățătorii, profesorii de limba și literatura română, profesorii de istorie

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

h.      Modalități de evaluare: numărul elevilor participanți, numărul părinților, diplome de participare, fotografii;

Activitatea nr 4

a.       Titlul activității: Expoziție de desene – „Fapte istorice prin ochi de copil”

b.      Data/perioada: decembrie 2017

c.       Locul desfășurării: fiecare școală

d.      Participanți direcți: elevii claselor CP - VIII

e.       Descriera activității: fiecare clasă de nivel primar și gimnazial va participa cu trei desene specifice temei

f.        Responsabili: cadrele didactice din învățământul primar, profesorii diriginți ai claselor V-VIII

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice

h.      Modalități de evaluare: Organizarea unei expoziții la nivelul Liceului Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești, promovarea pe pagina de facebook a liceului;

Activitatea nr.5

a.       Titlul activității: „Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859, primul pas către Marea Unire”

b.      Data/perioada: ianuarie 2018

c.       Locul desfășurării: fiecare școală

d.      Participanți direcți: elevii, cadrele didactice, invitați

e.       Descrierea activității: prezentarea evenimentelor economico - socio- istorice care au condus spre Marea Unire; expuneri ale profesorilor de istorie din școlile implicate în proiect; simpozion al elevilor

f.        Responsabili:coordonatorii de proiect, profesorii de istorie

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală;

h.      Modalități de evaluare: realizarea unui poster cu reprezentanți ai evenimentelor istorice

Activitatea nr.6

a.       Titlul activităţii: „Biserica și Unirea”

b.      Data/perioada: februarie 2018

c.       Locul desfășurării: fiecare școală

d.      Participanți direcți: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

e.       Descrierea activității: masă rotundă, invitați preoți ai bisericilor din Mihăilești, Iepurești, Bulbucata

f.        Responsabili: coordonatorii, profesorii de religie și istorie

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

h.      Modalități de evaluare: amenajarea unui album cu imagini reprezentative (documente ale epocii)

Activitatea nr. 7

a.       Titlul activității: „Eroii locali - Eroi ai neamului românesc”;

b.      Data/perioada: martie – aprilie 2018;

c.       Locul desfășurării: fiecare școală

d.      Participanți: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

e.       Descrierea activității: vor avea loc vizite la Argedava – Popești, muzeul școlar Iepurești, Muzeul școlar Nechifor Crainic - Bulbucata; excursii tematice în țară, activități de voluntariat pentru îngrijirea monumentelor istorice din localitate

f.        Responsabili: cadrele didactice

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

h.      Modalități de evaluare: întocmirea unui ghid al obiectivelor istorice vizitate; fotografii

Activitatea nr.8

a.       Titlul activității: „9Mai - zi importantă în istoria României”

b.      Data/ perioada: mai 2018 - iunie 2018

c.       Locul desfășurării: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești

d.      Participanți: elevi, cadre didactice

e.       Descrierea activității: întalnire cu Dr. Radu Băjenaru, directorul Institutultui de arheologie al Academiei Române; depunere de coroane în cinstea Zilei Eroilor (Înălțarea)

f.        Responsabili: coordonatorii

g.       Beneficiari:elevii, cadrele didactice, comunitatea locala

h.      Modalități de evaluare: publicarea unui articol referitor la eveniment în revista Catedra, expoziție de carte la biblioteca orășenească

Activitatea nr. 9

a.       Titlul activității: „Localitatea mea - Trecut și prezent”

b.      Data/perioada: octombrie 2018

c.       Locul desfășurării: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești

d.      Participanți: elevii claselor de liceu, cadre didactice

e.       Descrierea activității: elevii se vor documenta și vor fotografia elemente specifice temei proiectului, reprezentative pentru localitatea natală

f.        Responsabili: coordonatorii și profesorii diriginți

g.       Beneficiari: elevii, cadrele didactice, comunitatea locală

h.      Modalități de evaluare: amenajarea unei expoziții de fotografie

Activitatea nr.10

a.       Titlul activității: „Sărbătorim Centenarul Marii Uniri”

b.      Data/ perioada: noiembrie - decembrie 2018

c.       Locul desfășurării: Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu”, Mihăilești

d.      Participanți: elevii, cadrele didactice, părinți, comunitatea locală, invitați

e.       Descrierea activității: pregătirea programului artistic, pregătirea ecusoanelor, pregătirea invitațiilor, a diplomelor

f.        Responsabili: coordonatorii de proiect, cadrele didactice implicate în proiect

g.       Beneficiari: elevii, cadre didactice, comunitatea locală

h.      Modalități de evaluare: serbarea dedicată marelui eveniment, înmânarea diplomelor.


DIAGRAMA GANTT

Nr.

crt.

 

Obiectivul specific

 

                               Perioada

 

Activitatea

 

Nov.

2017

 

Dec.

2017

 

Ian.

2018

 

Feb.

2018

 

Mart.

2018

 

Apr.

2018

 

Mai.

2018

 

Iun.

2018

 

Oct.

2018

 

Nov.

2018

 

Dec.

2018

 

Cine raspunde

1.

Cresterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la  

Marea Unire, sarbatorirea centenarului, a cunoasterii actului istoric in

1.Popularizarea proiectului,incheierea de parteneriate, organizarea

grupurilor de lucru

2. Stabilirea planului de desfasurare a activitatii dedicate Zilei Nationale a Romaniei- Pregatirea activitatilor

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coordonatorii

2.

Implicarea a cel putin 500 elevi in activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de şcolile partenere

3.Marcarea festiva a Zilei Nationale a Romaniei- 1 Decembrie2017

4. Ateliere de lucru, Expozitie de desene”Fapte istorice prin ochi de copil”

9. Localitatea mea-Trecut si prezent,exp. de fotografie

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Inv.prof. lb.rom.,ist

 

Inv.,prof. dirig.V-VIII

 

 

 

Coord.,prof

.dirig IX-XII

 

3.

Realizarea unui sistem  alternativ de activităţi extraşcolare si de educaţie civică al căror efect să formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii grupului ţintă

7.„Eroii locali- Eroi ai neamului romanesc”;vizite,activitate de voluntariat

 Depunere de coroane in cinstea Zilei Eroilor(Inaltarea)

-10Sarbatorim centenarul Marii Uniri: pregatirea si prezentarea spectacolului aniversar

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Cadre did.

 

 

 

 

 

 

Coord.

 

 

Cadre did.

4.

Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 60% dintre profesorii elevilor din şcoli, în activităţile  proiectului

5.“Unirea Principatelor Române - 24 ianuarie 1859, primul pas catre Marea Unire “- prezentarea evenimentelor istorice care au dus la Unirea de la 24 Ianuarie  1859 ;

6.Biserica si Unirea

-

8. 9 Mai, zi importanta in istoria Romaniei- intalnire cu dr. Radu Bajenaru,

directorul Institutului de arheologie al Academiei Romane; expozitie de carte

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Coord.prof.

Ist.,religie,

Lb.rom

 

 

 

 

 

 

Prof.ist.,religie

 

 

 

Coord.

5.

Diseminarea  informaţiilor  obţinute  în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/şcoală la cel puţin 500 de elevi şi de cadre didactice.

-  Promovarea proiectului;

- Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video, etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)

- Mediatizarea în revistele şcolare;

- Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;

- Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în proiect;

- Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;

- Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

Coord.

Cadrele did. implicate in proiect


D.9. REZULTATE

Obiective

Indicatori

Cantitativi

Calitativi

1.Creșterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi al cadrelor didactice cu privire la evenimentele istorice reflectate prin activități variate desfășurate sub egida centenarului Marii Uniri

- număr de elevi informaţi

- număr de cadre didactice implicate

- număr de materiale de popularizare distribuite

- schimbarea percepţiei elevilor şi a cadrelor didactice cu privire formarea și dezvoltarea personală

2. Implicarea a cel putin 500 elevi în activităţi de loisir şi creativ-plastice organizate de şcolile partenere

- număr de elevi participanţi la activităţi de loisir organizate pentru ei prin crearea de afişe şi colaje, eseuri, desene.

- interesul crescut al elevilor pentru activitaţile organizate în cadrul proiectului

3. Realizarea unui sistem alternativ de activităţi extraşcolare și de educaţie civică al căror efect să formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii grupului ţintă

- număr de elevi şi cadre didactice care au interacţionat în cadrul diferitelor activităţi

-numărul de lucrări realizate în grup

- relaţii de comunicare profesor- elev şi elev-elev îmbunătăţite

4. Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 60% dintre profesorii elevilor din şcoli, în activităţile proiectului.

- număr de cadre didactice implicate (echipele de proiect din fiecare şcoală)

- număr de cadre didactice interesate, în afara membrilor echipelor de proiect

- relaţii de comunicare profesor- elev eficiente

5. Diseminarea  informaţiilor obţinute în urma derulării activităţilor din proiect sub forma unor exemple de bună practică aplicabile la nivel de clasă/şcoală la cel puţin 900 de elevi şi 250 de cadre didactice.

- numărul de partipanţi (elevi, cadre didactice, reprezentanţi ai instituţiilor partenere) în realizarea proiectului

- numărul de volume cu produse ale proiectului distribuite în şcoli după derularea proiectului

D.10. MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A PROIECTULUI  

Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii implicaţi să-şi împărtăsească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.

Evaluarea se va face prin:

·         jurnale individuale sau colective

·         prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute

·         expunerea lucrărilor realizate

·         album foto

·         realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate

·         prezentarea produselor muncii în echipă în cadrul festiv organizat

·         realizarea minispectacolului pe tema „TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAȚĂ! - 100 de ani de la Marea Unire

C.11. MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII/ SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI

Trebuie să accentuăm faptul că, dacă nu-ți cunoști istoria neamului tău, nu exiști. Tema proiectului nostru este de permanentă actualitate, pentru că istoria nu piere.

Experienţa acumulată în timpul celor zece luni ale derulării proiectului ne va ajuta să ne orientăm mai repede şi mai uşor în activitatea viitoare. Vom analiza, vom judeca propria muncă şi a celor din jur, respingând anumite nepotriviri şi venind cu îmbunătăţiri.

Continuarea proiectului se va centra pe sugestiile primite şi pe propunerile inovatoare ale participanţilor la proiect.

Pe viitor, ne propunem să atragem un număr cât mai mare de şcoli care să participe la activităţile care se vor desfăşura începând cu anul şcolar viitor, şcoli din judeţul  Giurgiu, dar şi din alte judeţe ale tării, să căutăm noi parteneri şi sponsori pentru dezvoltarea acestui proiect.

C.12. ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE / MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE PE CARE INTENȚIONĂM SĂ LE REALIZĂM IN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

-          Promovarea proiectului;

-          Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de socializare (www.facebook.com)

-          Mediatizarea în revistele şcolare;

-          Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;

-          Acordarea diplomelor de participare pentru toţi elevii si profesorii implicaţi în proiect;

-          Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;

-          Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză.

C.13. PARTENERI IMPLICAȚI ÎN PROIECT

·         Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu;

·         Casa Corpului Didactic Giurgiu;

·         Primăria orașului Mihăilești;

·         Biblioteca orașului Mihăilești;

·         Centrul de Documentare și Informare al Liceului Tehnologic „Tiu Dumitrescu”;

·         Biserica Sfinții Constantin și Elena, Mihăilești;

·         Școala Gimnazială „Nechifor Crainic” Bulbucata;

·         Școala Gimnazială Iepurești.”

Concluzii

În concluzie, prezentul material reflectă preocuparea constantă a cadrelor didactice de la Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăileşti pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale proprii, proiectul „”Cinstim Marea Unire” reprezentând un exemplu de bună practică din prespectiva modului de concepere, structurare şi prezentare a unui proiect de activităţi şcolare, indiferent de tema acestuia.

 [1] Se evidenţiază acest aspect, având în vedere că analiza de nevoi este un factor esenţial în vederea propunerii spre analiză a unei idei de proiect.