I. PROIECT NAŢIONAL ÎN ŞASE COMUNITĂŢI BOTOŞĂNENE DE ROMI

 

În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie  2018 , Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa” s-au derulat, prin Surcursala Botoșani, acţiuni pentru promovarea identităţii culturale şi etnice şi importanţei educaţiei. Cu o finanţarea de 45.366 de lei, au fost organizate activităţi în comunităţile de romi din municipiile Botoşani şi Dorohoi, orașul Ștefănești şi comunele Albești, Bălușeni și Coșula.

Potrivit celor precizate de Jupiter Borcoi, preşedintele Sucursalei Botoşani a APRPE(Asociatia Partida Romilor Pro-Europa), s-au înfiinţat şase cluburi de educație nonformală pentru un număr de 120 de elevi, aflați în vulnerabilitate educațională și socială. Aceştia au participat la activități extrașcolare în zilele de sâmbătă şi duminică, când au primit și o masă caldă, rechizite și consumabile.

Totodată, s-a dezvoltat şi un program de mentorat și consiliere pentru elevii și părinții romi din cele şase comunități beneficiare, în cadrul grupurilor de lucru  ”Școala și comunitatea parteneri pentru educație”.

 

Pe 14 decembrie, s-a desfasurat  un concurs judeţean la care au participat 60 de elevi şi 200 de membri APRPE. Concursul s-a derulat pe secţiunile: obiceiuri și datini de sărbători, muzică instrumentală / vocală, dans tradiţional, teatru scurt pe tematica romilor, cu mesajul “Stop discursului instigator la ură împotriva romilor”, desen şi pictură, creaţie şi/ sau interpretare literar artistică.  

Copiii au participat la o excursie în Suceava, în zilele de 25 noiembrie, 2 şi 8 decembrie. Organizatorii au asigurat participarea a 120 de elevi şi 30 de însoţitori. Excursia a inclus obiectivele: Planetariu, Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava, Mc Donald’s, Mănăstirea “Sfântul Ioan cel Nou”, Cetatea de scaun, Muzeul Satului  Bucovinean .

 

Anexa 1  -   Cererea de   finantare a  proiectului
Anexa 2 -    Pliantul   proiectului

 

MODEL DE BUNA PRACTICA 

II.            PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR COPIILOR ROMI ŞI  AI CELOR CU SITUAŢIE DEZAVANTAJATĂ

PROIECT  DE PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL

 

Şcoala de Arte şi Meserii Panciu                                  Asociaţia ,,Rom pentru rom” Panciu

Grădiniţa Nr.1 Panciu                                               Centrul Educaţional de zi ,,Pinochio”

Judeţul Vrancea                                                                Judeţul Vrancea

Nr..........din...........................                                                  Nr...........din.......................

 

PROIECT  DE PARTENERIAT  EDUCAȚIONAL

 

,,COPIL CA TINE SUNT ŞI EU”

 

ARGUMENT

* Refacerea echităţii în educaţie în ceea ce priveşte copilul rom, în vederea conservării şi dezvoltării identităţii sale culturale;

* Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru toţi copiii inclusiv pentru cei romi.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI

Este tot mai evident faptul că, în condiţiile unei tranziţii îndelungate, dar şi a neajunsurilor socioeconomic şi a derapajelor inerente unei democraţii în formare, neglijarea instituţionalizarii şi legislaţia uneori discriminatorie au dus la marginalizarea populaţiei de etnie rromă şi chiar la o recrudescenţă a discriminării şi rasismului.

Ca o consecinţa a neincluderii în politicile publice şi ca alternativă la insensibilitatea instituţiilor statului, o mare parte a populaţiei de romi din ţara noastră, în absenţa resurselor de dezvoltare individuală, a fost silită să-şi adapteze tehnicile de supravieţuire pentru a nu fi stigmatizată şi etichetată ca o naţie de delicvenţi.

In contextul noii reordonări a Europei, a considerării ca ,,moştenire comună” a acesteia, romii au devenit un stimul de reflecţie a tuturor instituţiilor europene, un criteriu de aderare pentru ţările care îşi doresc lucrul acesta.

De aceea, problematica educaţiei copiilor romi constituie una dintre provocările importante pentru mediile politice, socio-culturale şi civice din ţara noastră şi nu numai, în momentul actual. În această abordare globală, segmentul cel mai vulnerabil, copiii romi, constituie o prioritate evidentă în opţiunile de politică educaţională internaţională, fapt reflectat, de altfel, şi printr-unul dintre principiile de bază cuprinse în Convenţia drepturilor copilului, lege adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989.

Convenţia privind Drepturile copilului încorporează, mai mult decât orice alt document, întregul spectru al drepturilor omului: civile, politice, economice, sociale şi culturale şi prevede o dezvoltare completă a potenţialului copilului într-o atmosferă de demnitate, libertate şi justiţie. România a ratificat în septembrie 1990 această Convenţie ONU cu privire la Drepturile copilului creând necesitatea cunoaşterii şi respectării acestora de către întreaga societate.

În ceea ce priveşte copiii romi, MECT a elaborat şi implementat în parteneriat cu alte organisme internaţionale (UNICEF, Romani CRISS, Fundaţia PHEONIX şi alte ONG-uri) o serie de proiecte care vizează stimularea participării şcolare a copiilor romi pentru evitarea abandonului şcolar şi integrarea lor socială.

La nivelul învăţământului preşcolar, acţiunile intreprinse în acest scop sunt mai puţine, sau mai puţin popularizate, şi prin urmare considerăm de bun augur iniţierea unor astfel de proiecte, mai ales în grădiniţele în care copiii romi nu formează o majoritate.

Educatoarele care intră pentru prima dată în contact cu copiii şi părinţii romi, trebuie să cunoască faptul că aceştia au un alt orizont de aşteptare, cel puţin din perspectiva emoţională, în comparaţie cu ceilalţi copii, trebuie să se informeze despre specificul comunităţii respective în ceea ce prieveşte cultura, tradiţiile, obiceiurile acestora, pentru a evita orice fel de conflicte sau discuţii contradictorii.

De cele mai multe ori, preşcolarul rom provine dintr-o familie care se confruntă cu probleme sociale şi financiare, nu a frecventat până la acea dată o altă instituţie socială, având de cele mai multe ori dificultăţi legate de integrarea în colectiv, de comunicare şi comportament social ( salutul, modalităţi de adresare, relaţii cu ceilalţi copii).

De asemenea, lipsa unor deprinderi igienico-sanitare, a deprinderilor specifice de mânuire a instrumentelor de scris şi a deprinderilor practice, precum şi faptul că au o situaţie materială dezavantajată, fac ca integrarea acestora în colectiv să fie mai greoaie şi necesită o atenţie sporită din partea educatoarei.

Iniţierea şi derularea unor astfel de programe cu consultanţă de specialitate, sprijin logistic şi recomandări din partea unor specialişti în domeniu, ar putea duce la înlăturarea acestor bariere în adaptarea şi integrarea copiilor romi şi cu situaţie dezavantajată în grădiniţă.

Ca expresie a modernizării procesului de învăţământ, didactica contemporană promovează concept şi atitudini educaţionale noi, o flexibilitate curriculară menită să dezvolte creativitatea educatoarelor şi să permită oferte educaţionale cât mai variate.

În acest context se înscrie şi demersul nostru educaţional, respectiv derularea proiectului Copil ca tine sunt şi eu, în anul şcolar 2009 / 2010.

Ideea care a stat la baza iniţierii proiectului, alături de cea a integrării copiilor romi şi a copiilor din familii cu situaţie dezavantajată în activitatea preşcolară, a fost aceea că, pentru a-şi fixa informaţiile şi cunoştinţele dobândite prin procesul didactic, preşcolarul trebuie scos din cadrul strâmt al clasei şi pus în

diferite situaţii de viaţă concrete, în care educaţia civică dobândită la grupă capătă noi valenţe prin actul aplicativ în situaţii reale.

Ţinând seama de faptul că majoritatea copiilor din grădiniţa noastră, provenind din medii cu o situaţie materială oarecum în avantajul lor, nu au suficiente cunoştinţe în ceea ce priveşte problemele şi neajunsurile pe care le întâmpină copiii din familiile cu situaţie socială dezavantajată în care se includ şi familiile de romi, ne-am propus, împreună cu aceştia şi cu părinţii lor, să acţionăm în sensul îmbogăţirii experienţelor acestora atât prin activităţile curriculare cât şi prin activităţile extracurriculare.

Interesul comun pentru natură şi dorinţa de a-i pune pe copii în contact nemijlocit cu viaţa plantelor, a animalelor despre care am învăţat multe lucruri în activităţile noastre, de a vedea cum trăiesc şi învaţă copiii cu o situaţie mai modestă, de a ne face noi prieteni, de a cunoaşte activitatea în cadrul respectivei asociaţii, ne-au convins să demarăm acest parteneriat educaţional.

Recunoscând valoarea îndemnului lui Seneca: Lung e drumul prin învăţături, scurt şi eficace prin exemple (Epistole, VI), considerăm că cele mai eficiente demersuri didactice menite să-i integreze pe toţi copiii în activitatea şcolară, sunt cele prin care le oferim cât mai multe ocazii să acţioneze împreună, să trăiască laolaltă. Oferindu-i copilului o multitudine de experienţe de învăţare, fructificând pornirea sa nestăpânită de a face în permanenţă ceva, îi uşurăm integrarea în învăţământul de masă, oferindu-i ceea ce îi este necesar pentru a evolua spre o nouă calitate.

Susţinute de un grup de părinţi de la grădiniţa noastră, am organizat, într-o primă fază, discuţii individuale, panouri informative, lectorate pentru pregătirea copiilor în vederea participării acestora într-un număr cât mai mare la acest proiect. Am reuşit să convingem părinţi din toate grupele de utilitatea demersului nostru, care ne-au asigurat de sprijinul lor moral şi material şi, ca urmare, am demarat proiectulstudiind şi aprofundând problematica legată de comunitarea rromă şi a celor cu situaţie dezavantajată dinlocalitatea noastră, împreună cu colectivul asociaţiei,,Rom pentru rom”, am trecut la planificarea şi pregătireaactivităţilor ce urmează a fi organizate şi desfăşurate în anul şcolar 2009-2010.

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

GRUP TINTA:

* copiii de 3-6 ani de la Grădiniţa Nr.1 Panciu;

* părinţii şi educatoarele lor;

* copiii de la Asociaţia ,,Rom pentru rom”, Centrul educaţional de zi ,,Pinochio”

* cadrele de la această asociaţie;

DURATA: An şcolar 2009 - 2010.

RESURSE UMANE:

copii preşcolari cu vârste între 3-6 ani;

educatoare;

specialişti în domeniu de la primăria oraşului Panciu;

specialişti Asociaţia ,,Rom pentru rom”: mediator şcolar Elena Munteanu, referend educaţienonformală Monica Drilea, animator socio- educativ Rita Venturoli;

directorii celor două instituţii.

RESURSE MATERIALE:

*cărţi diferite, poezii, ghicitori, poveşti, scenete, cântece, radiocasetofon, casete audio, aparat foto, filme color, costumaţii şi măşti pentru dramatizări, pânză, folii, materiale din natură, polistiren, planşe, albume atractive, sprijin material din partea părinţilor, educatoarelor şi al sponsorilor.

COORDONARE

La nivelul grădiniţei şi centrului educaţional coordonarea va fi monitorizată de către educatoarele de la Grădiniţa Nr. 1 Panciu respectiv Condrea Milica, Mihai Doiniţa, Peptan Zanfira, Roman Stela, Raiu Anicuţa împreună cu cadrele de la Asociaţia ,,Rom pentru rom”, Centrul educaţional de zi ,,Pinochio”, director Alessandro Mazzini şi Inspectoratul Şcolar Vrancea.

SCOPUL PROIECTULUI

* însuşirea unor norme de comportament civic, formarea unei atitudini pozitive faţă de copiii aflaţi în dificultate;

* stimularea copiilor pentru a desfăşura activităţi prin care să contribuie la întrajutorarea semenilor lor;

*creşterea gradului de cuprindere a copiilor romi în grădiniţă precum şi a celor cu situaţie dezavantajată, şi asigurarea accesului la educaţie şi formare a acestora;

*ameliorarea calităţii resurselor umane ale învăţământului pentru crearea unui mediu educational stimulativ pentru copiii romi şi cu situaţie dezavantajată.

PUNCTE SLABE:

* gradul scăzut de cuprindere în învăţământul preşcolar a copiilor de etnie romă;

* nivel de educaţie scăzut al părinţilor;

* atitudine rezervată a parinţilor faţă de şcoală şi grădiniţă;

* condiţii socio-economice precare;

* lipsa acută a unor materiale didactice de informare şi documentare cu caracter intercultural în grădiniţe.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Privind copiii:

stimularea participării copiilor romi la educaţia preşcolară, în special la grupele mari, în vederea prevenirii dificultăţilor de adaptare şcolară ;

stimularea participării la educaţia de bază a copiilor romi, în special a celor proveniţi din medii sociofamiliale defavorizate;

dezvoltarea unor forme alternative de educaţie pentru copiii romi aflaţi în situaţii speciale (izolaţi, familii cu mulţi copii).

Privind cadrele didactice:

adecvarea ofertei de formare la nevoile de pregătire ale cadrelor didactice şi managerilor şcolari din unităţile cuprinse în program;

formarea personalului didactic în scopul promovării educaţiei interculturale;

dezvoltarea ofertei de activităţi extraşcolare (tabere, excursii, serbări, concursuri, sărbătorirea unor evenimente) cu specific intercultural.

Privind părinţii:

stimularea dezvoltării atitudinilor pozitive ale adulţilor romi faţă de grădiniţă şi şcoală;

conştientizarea rolului şi importanţei educaţiei la această vârstă;

stimularea participării părinţilor la activităţile educative iniţiate de grădiniţă;

îmbunătăţirea comunicării şi cooperării între grădiniţă şi familia copilului rom şi a celui cu situaţie dezavantajată.

ACTIVITĂŢI INIŢIATE:

desfăşurarea de activităţi de informare a părinţilor romi privind importanţa frecventării grădiniţei şi a educaţiei timpurii;

acordarea de sprijin material copiilor care nu pot frecventa grădiniţa din motive financiare, prin implicarea comunităţii;

asigurarea infrastructurii, a resurselor materiale şi umane, elaborarea unui curriculum în vederea dezvoltării formelor alternative de educaţie;

iniţierea unor activităţi din perspectiva interculturalităţii, dar şi a comunicării moderne, cotidiene;

organizarea unor activităţi de recuperare a carenţelor din educaţie, de formare a unor deprinderi practicoaplicative care să le permită adaptarea cu uşurinţă la activitatea de tip şcolar.

MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE

* Popularizarea proiectului în cadrul comisiilor metodice şi a cercurilor pedagogice;

* Realizarea de fotografii, albume şi conceperea unor afişe publicitare ;

* Mediatizare în mass-media locală.

 

EFECTE AŞTEPTATE:

creşterea gradului de cuprindere a copiilor romi in grădiniţe;

diminuarea dificultăţilor de adaptare la mediul preşcolar şi şcolar;

schimbări pozitive în atitudinea părinţilor romi faţă de educaţia preşolară;

modificarea comportamentului copiilor romi şi socializarea lor;

schimbări la nivelul atitudinilor manifestate de cadrele didactice şi a practicilor educative utilizate în conformitate cu principiul interculturalităţii;

creşterea motivaţiei copiilor şi a cadrelor didactice pentru participarea la programe de educaţie alternativă.

CONCLUZII

Prin realizarea acestui proiect vom urmări dezvoltarea orizontului de cunoaştere şi experienţa personală a copiilor din cele două instituţii.

Ca educatori vom crea situaţii concrete de învăţare prin care copiii să-şi însuşească în mod direct deprinderi de comportare civilizată care odată cu trecerea timpului să se transforme în obişnuinţe şi să-şi formeze trăsături pozitive de voinţă şi caracter.

Se va urmări realizarea unei relaţii strânse de colaborare între copii, educatoare, părinţi şi autorităţile locale.

În ceea ce priveşte rolul social al acestui demers, prin activităţile propuse urmărim integrarea optimă a copiilor în societate prin sensibilizarea acestora de a accepta diversitatea etnică şi culturală prin conştientizarea valorilor umane şi cultivarea respectului faţă de semeni.

In interiorul copiilor există o lume plină de surprize şi de miracole, şi mai tot timpul noi, adulţii, considerăm că, dacă aplicăm tehnici corespunzatoare, vom avea acces în această lume mirifică. Adevărul este că uneori inima şi dragostea merg împreună spre copilul cu probleme, căutând şi asteptând cu respect o invitaţie la miracol.

Există pentru fiecare dintre noi o misiune bine definită şi conturată, iar timpul şi lumina inimii fac ca aceasta să fie descoperită şi asumată. Însoţită de pasiune şi conştiinciozitate, de libertate şi fantezie ea poate da rezultate uimitoare. Ne dorim ca încercarea noastră să dea roade şi să aibă succes, reprezentând un process de optimizare, de suport şi de recuperare a potenţialului atât de divers al copiilor, indiferent de mediile din care provin, de situaţia lor socială sau materială.

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

OCTOMBRIE 2009 Tema : CINE SUNT EU ? ( identitate, copilărie )

Obiective generale: - dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a propriei persoane;

- stimularea curiozităţii pentru investigaţie.

Obiective specifice: - să se recunoască pe el însuşi ca pe o persoană cu calităţi specifice;

- să trăiască cu cei din jur stări afective pozitive;

- să manifeste toleranţă şi prietenie.

Teme şi mijloace de realizare:

* Joc distractiv - Cine este ? Cine este? O persoană, n-o vedeţi? (identificarea unui copil dintre cei prezenţi, prin descrierea lui) ;

* Povestire - Fetiţa care nu avea nume (poveste peruană, din Dosar educativ pentru preşcolari şi şcolari mici, pag. 5);

* Observare – Acte de identitate (certificat de naştere, carte de identitate, paşaport);

* Desen - Autoportret ;

* Jocuri în aer liber în curtea grădiniţei – Mingea la căpitan! ; Cursa cu obstacole.

Prin toate temele abordate se va evidenţia ideea că fiecare persoană trebuie să aibă un nume, o familie, o ţară, reprezentând dreptul la nume şi cetăţenie, două elemente ale identităţii legale.

NOIEMBRIE 2009 Tema : FAMILIA MEA ( aceia care mă iubesc şi mă îngrijesc)

Obiective generale: - cunoaştera membrilor familiei şi a atribuţiilor pe care le are fiecare în cadrul acesteia;

- cunoaşterea respectarea normelor de comportare în familie;

- cultivarea respectului faţă de membrii familiei;

Obiective specifice: - să se recunoască ca parte a unei familii;

- să participe activ la viaţa familiei, inclusiv prin asumarea unor responsabilităţi în cadrul acesteia.

Teme şi mijloace de realizare:

* Jocuri de rol De-a familia ; De-a aniversarea;

* Lectura educatoarei Bunicul şi nepotul, de Fraţii Grimm;

* Pictură În familie ;

* Învăţarea cântecului Familia mea;

* Jocuri în are liber pe terenul de joacă al Asociaţiei ,,Rom pentru rom” La picnic cu familia mea.

Toate temele abordate vor evidenţia următoarele idei: fiecare copil are dreptul să trăiască cu familia sa; familia are obligaţia de a-l creşte şi îngriji; statul are responsabilitatea de a ajuta familia să-şi îndeplinească acest rol şi de a creşte copiii orfani prin instituţii specializate.

DECEMBRIE 2009 : PRIN FAPTE BUNE, SĂ AJUTĂM !

Obiective generale: - dezvoltarea unei atitudini corecte faţă de propria persoană, faţă de cei din jur, faţă de mediul înconjurător;

- cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate, dezvoltarea spiritului de voluntariat.

Obiective specifice: - să recunoască situaţii în care oamenii trebuie să fie solidari şi să precizeze de ce;

- să cunoască reguli care trebuie respectate în anumite situaţii care necesită

intervenţie şi ajutor;

- să cunoască aspecte din viaţa copiilor din alte timpuri şi a greutăţilor cu care se confruntau aceştia.

Teme şi mijloace de realizare;

* Lectura educatoarei Fetiţa cu chibriturile”de H. Andersen

* Joc didactic Aşa da - aşa nu !(reguli de comportare în diferite situaţii critice, de pericol);

* Activitate practică Împachetăm daruri pentru noii prieteni ;

* Vizită la familiile copiilor romi care participă la program ,,Dăruieşti şi câştigi” .

Pe parcursul acestei zile se va urmări sensibilizarea şi înţelegerea de către copii a necesităţii legăturilor de prietenie şi a ajutorului dat celor aflaţi în dificultate.

FEBRUARIE 2010 Tema : SĂ CITIM PENTRU MILENIUL III !

Obiective generale: - dezvoltarea capacităţilor de comunicare orală:

- dezvoltarea interesului pentru cunoaştere, creaţie;

- dezvoltarea sistemului propriu de valori în ceea ce priveşte arta şi în

special operele de artă literară.

Obiective specifice: - să descrie şi să identifice cărţi pe baza imaginilor şi a textului cuprins de acestea (cărţi de poveşti, de poezii, atlase, ziare, reviste etc.);

- să precizeze modalitatea corectă de utilizare a cărţilor;

- să manifeste interes pentru învăţare,cunoaştere sau creaţie.

Teme şi mijloace de realizare:

* Observare carţi, atlase, reviste, ziare Spune din ce carte citeşti? ;

* Lectura educatoarei ,,Albă ca Zăpada” de Fraţii Grimm;

* Învăţarea cântecului ,,Să citim, azi lumea s-o descoperim”;

* Confecţie ,,Cărticica cu poveşti” (decupare, colorare, lipire);

* Vizită la Biblioteca orăşenească ,, În universul cărţilor “.

Se va scote în evidenţă importanţa cărţilor, a lecturii, a cunoaşterii marilor scriitori ai poporului nostru, a operelor acestora, a faptului că biblioteca ne poate fi o bună prietenă care ne ajută să ne îmbogăţim cunoştinţele, luminându-ne mintea şi sufletul.

MARTIE / APRILIE : CREDINŢA ÎN BINE

Obiective generale: - cunoaşterea unor elemente de religie, a modului în care sunt ele percepute de alţi copii;

- înţelegerea unor valori ale moralei creştine (să-ţi iubeşti aproapele, să fii cinstit, modest, generos, să faci fapte bune, să nu urăşti);

- cunoaşterea unor tradiţii locale legate de sărbătorile religioase.

Obiective specifice: - să identifice şi să descrie elemente religioase şi semnificaţia lor (icoane, cruce, lumânări şi alte însemne specifice);

- să respecte regulile de comportare moral-creştine în orice împrejurare, în

familie, în grădiniţă, în societate;

- să urmărească cu atenţie momente din slujba ortodoxă ascultând sfaturile preotului.

Teme şi mijloace de realizare:

* Participarea la un moment din slujba desfăşurată în biserica ortodoxă din localitate Să ascultăm sfatul preotului! observarea unor obiecte de cult;

* Audiţie Cântece religioase - interpretate de copiii din corul bisericii din localitate;

* Artă Icoane pe sticlă - activitate desfăşurată îndrumarea doamnei educatoare Raiu Anicuţa cu copii din ambele instituţii;

* Dans tematic Dansul ingeraşilor , prezentat de copiii de la ambele instituţii.

Pe parcursul acestei teme se va urmări realizarea uneia dintre sarcinile educaţiei religioase care constă în formarea bunului creştin, capabil de a cunoaşte şi respecta valorile creştine, tradiţiile specific locale.

MAI / IUNIE 2010 Tema : CARNAVALUL PRIETENIEI

Obiective generale

- dezvoltarea deprinderii de a participa activ la jocuri sportive şi distractive,respectând regulile acestora,partenerii de joc şi dând dovadă de fayr-play;

- exersarea deprinderilor motrice însuşite pe parcursul anului şcolar, dezvoltarea unor trăsături de voinţă şi caracter.

- exersarea deprinderii de a-şi exprima în propoziţii corecte idei, impresii, păreri şi de a le asculta cu atenţie pe cele ale altora;

Obiective specifice - să se mişte şi să descopere raporturi noi între corpul său şi spaţiu, încercându-şi forţele fizice;

- să-şi valorifice dinamismul, nevoia de a explora, de a încerca, de a experimenta, de a inventa, de a acţiona;

- să-şi consolideze deprinderilor manuale însuşite dezvoltându-şi capacitatea de a colabora în realizarea unor lucrări comune.

Teme şi mijloace de realizare;

* Confecţionare  Măşti pentru carnaval ;

* Vizionare de poveşti pentru copii pe CD ;

* Activitate distractivă Carnavalul prieteniei - jocuri hazii, întreceri sportive, parada măştilor şi a costumelor de carnaval.

În cadrul acestei teme, vom da copiilor posibilitatea să se dezvăluie, să-şi valorifice în mod creative cunoştinţele, deprinderile şi priceperile, oferind tuturor posibilitatea de reflecţie asupra demersurilor educative viitoare.

  

BIBLIOGRAFIE:

1. Gheorghe Sarău, Elena Radu, UNICEF- Ghidul mediatorului școlar : (pentru comunități cu rromi) / - București : Vanemonde, 2011

2. S. Breben, E. Gongea, G. Ruiu, M. Fulga- "Metode interactive de grup"- ghid metodic, Ed. Arves, 2002

3. C. Cucoş- "Pedagogie", Ed. a II-a revăzută şi adaugită, Polirom, 2002