Codul proiectului: POCU/73/6/6/108182

Titlul proiectului: „ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă”

2 alb2 alb1 negru     Beneficiar  /        Partener 1/          Partener 2: Asociaţia Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură

Numele și prenumele expertului: Albeanu Grigore

Poziția în cadrul proiectului: Expert programe formare profesională

Nr. și tipul contractului 229/01.05.2018/ CIM

Categorie expert: Expert termen lung

Tema: Bune practici pentru dezvoltare personală și profesională în contextul noilor tehnologii informatice

1. Dezvoltarea personală și profesională

Sistemul românesc de formare profesională continuă este proiectat si organizat în funcție de un

cadru legislativ specific bazat pe:

- Memorandumul privind învățarea pe tot parcursul vieții al Comisiei Europene

- Declarația de la Copenhaga a ministrilor europeni ai educației si formării profesionale si a Comisiei Europene, convenită în noiembrie 2002, cu privire la consolidarea cooperării europene în formare profesională

- Strategia Europeană pentru Ocupare

Astfel, strategia națională pentru formare profesională continuă stabileste o serie de direcții de acțiune, dintre care, cele mai importante sunt:

- elaborarea de politici de învățare pe tot parcursul vieții, în corelare cu evoluțiile si cerințele

pieței muncii;

- dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent si flexibil, cu

un nivel adecvat de finanțare si o puternică implicare a partenerilor sociali vizând cresterea

ocupabilității, adaptabilității si mobilității forței de muncă;

- promovarea unei oferte de formare de calitate si asigurarea, prin investiția în formare, de

beneficii atât la nivel personal/individual, cât si social.

Cele mai importante forme de organizare a formării continue a cadrelor didactice sunt:

- perfecționarea curentă, care se poate organiza în următoarele forme: activități metodico-științifice

și psihopedagogice (comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice); sesiuni metodico-științifice de comunicări, simpozioane si schimburi de experiență pe probleme de specialitate si psihopedagogice; stagii periodice de informare stiințifică de specialitate si în domeniul stiințelor educației; forme de perfecționare prin corespondență (învățământ la distanță, cursuri fără frecvență); cursuri organizate de societăți stiinnifice si de alte organizații profesionale ale personalului didactic; cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice si psihopedagogice sau pentru obținerea definitivării în învățământ ori a gradelor didactice; cursuri de pregătire si de perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare si de control; burse de perfecționare si stagii de studiu si de documentare, realizate în țară si în străinătate; cursuri postuniversitare; doctorat;

- perfecționarea prin definitivarea în învățământ si acordarea gradelor didactice II si I;

- perfecționarea periodică, prin programele de perfecționare organizate o dată la 5 ani;

- programele de conversie profesională

Oferta de cursuri organizate de CCD este foarte variată după cum rezultă din [1]. În plus, numeroase universități organizează diverse programe de perfecționare [2-4].

2. Noile tehnologii informatice - suport pentru o continuă dezvoltare personală și profesională

Noile tehnologii informatice oferă suport pentru îmbunătățirea și extinderea programelor de perfecționare continuă prin oferta de cursuri online. Cele mai bune practici în dezvoltarea profesională în contextul învățământului online au la  bază experiențe educaționale cu platforme online precum Blackboard, Moodle și cursuri online precum: mooc.ro [5], coursera.org [6], udacity.com [7], iversity [8],  future learn [9], edx [10], cognitive class [11].

Un rol important în dezvoltarea profesională și îmbunătățirea programelor de formare este jucat de resursele educaționale deschise - RED [12-18]. Un curs în domeniul RED este oferit de [19].

3. Teme supuse dezbaterii

1. Tipuri de licențe în domeniul RED

2. Calitatea materialelor RED

3. Valorificarea certificării prin perfecționarea MOOC

Bibliografie

1. https://www.didactic.ro/formare-continua/oferte-formare

2. http://elearning.ubbcluj.ro/universitatea-babes-bolyai-ofera-o-gama-variata-de-cursuri-de-formare-continua-care-au-ca-finalitate-calificarea-specializarea-respecializarea-perfectionarea-sau-reconversia-profesionala/

3. http://www.ucv.ro/invatamant/formarea_continua/

4. Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, http://dfctt.ugal.ro/

5. https://mooc.ro/mod/page/view.php?id=336

6. https://www.coursera.org/

7. https://eu.udacity.com/

8. https://iversity.org/

9. https://www.futurelearn.com/

10. https://www.edx.org/

11. https://cognitiveclass.ai/

12. http://isjgiurgiu.ro/jcms/index.php/resurse-educationale

13. http://www.isjbacau.ro/conducere/inspector-scolar-general-adjunct-curriculum/copy_of_an-scolar-2017-2018/red-resurse-educationale-deschise

14. http://red.ismb.ro/index.php

15. http://www.isj-db.ro/resurse-educa-ionale-deschise

16. http://isjtulcea.ro/resurse-educationale-deschise/

17.http://www.isjilfov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=151&Itemid=291

18. http://www.isjiasi.ro/index.php/curriculum-si-inspectie-scolara/resurse-educationale-deschise

19. https://west-university-timisoara.teachable.com/p/red