Proiectarea unei lecţii, concepută ca o activitate mentală de anticipare amănunţită a ceea ce urmează să realizeze profesorul în clasă, se materializează într-un document, cunoscut sub denumirea de proiect didactic.

             Scopul proiectului didactic este de a pregăti trecerea fără dificultăţi de la intenţie  (proiect) la realizare   (acţiune).

Proiectarea şi organizarea activităţilor instructive-educative se realizează în funcţie de decizia strategică a profesorului. Demersul său va urma un anumit plan prestabilit şi va plasa elevul în situaţia de învăţare cea mai propice, într-un context de solicitări, condiţii şi resurse care să permit dobândirea competenţelor prefigurate prin obiective. Concepută ca un scenariu didactic cu structură complexă, strategia elimină în mare măsură hazardul, erorile, riscurile şi evenimentele nedorite din practica pedagogică.

Pentru a se realiza, însă, o interacţiune flexibilă între acţiunile profesorului şi acţiunile elevului, este necesar să se ţină seama de potenţialul acestuia din urmă: motivaţie, capacitate de a acţiona într-un anumit mod şi de a opera cu anumite categorii de cunoştinţe, nivel de pregătire, stil de învăţare, particularitățile de vârstă școlară,ritmul de învățare și interesele fiecărui elev.

 

În concluzie, fiecare cadru didactic își va proiecta lecția în funcție de programa școlară, pregătirea psiho-pedagogică, experiența în practică, personalitatea sa și particularitățile elevilor săi.

Prezentăm în continuare un proiect al unei lecții care își propune să realizeze o serie de obiective operaționale prin intermediul unor strategii didactice ce vizează metode, mijloace și forme de organizare variate care să permită o instruire diferențiată a elevilor.

                                                                                                                      

PROIECT DIDACTIC(model orientativ)

CLASA:a III-a

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare 

DISCIPLINA:  Limba și literatura română

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Tărâmul copilăriei

CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII (subiectul lecției): Părțile de vorbire: substantiv, adjectiv, pronume, verb - exerciţii

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea cunoştinţelor

SCOPUL LECȚIEI: formarea și dezvoltarea deprinderilor de exprimare corectă orală și scrisă, în limba română, utilizând părțile de vorbire studiate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 să definească părțile de vorbire învățate;

O2 – să identifice substantivele, adjectivele, pronumele, verbe  dintr-un text;

O3 -  să realizeze un poster folosind aplicaţia Tagul/sau materiale din hârtie;

O4 – să analizeze părțile de vorbire învățate;

O5 – să utilizeze corect diferite forme ale părților de vorbire;

O6 – să realizeze o prezentare a părților de vorbire învățate  folosind aplicația MINDOMO/harta conceptuală

STRATEGIA DIDACTICĂ

    1.METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, ştiu/vreau să ştiu/am învăţat;

    2. MIJLOACE DIDACTICE: imagini,fişe de lucru. pliante, calculatoare, videoproiector, conexiune internet, aplicaţia Tagul, www. Mindomo.com

    3.FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe

BIBLIOGRAFIE

Curriculum Naţional - Programe şcolare pentru invăţământul primar, aprobate prin OMEN 5003/2014;      

 Silvia Nuţă – Metodica predării limbii române în clasele primare, Editura Aramis, Bucureşti 2000

 Ioan Şerdean – Metodica predării limbii române la clasele I-IV,     E.D.P. Bucureşti, 1993

 Vasile Molan şi Irina Iordan – Limba română – comunicare, clasele  I-IV, Editura Petrion, Bucureşti, 1999.

 Carmen Iordache – Exerciţii de limba română- Editura Carminis, Piteşti 2002

 Stoica , M. - Pedagogie şcolară , Craiova , 1995.

 Suportul cursului de formare  ”Make technology your friend!”- Malta 2016- din cadrul proiectului INOV8 YOUR SCHOOL,  nr. de referinţă

016- 1- RO01-KA101-023866,proiect finanţat de Uniunea Europeană.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

EVENIMENTELE

LECŢIEI

(obiective operaționale)

CONŢINUTURI

 

STRATEGIA DIDACTICĂ

EVALUA

RE

ACTIVITATEA

EDUCATORULUI

ACTIVITATEA EDUCABILILOR

Muncă

diferen

țiată

METODE SI PROCEDEE DIDACTICE

MIJLOACE DIDACTICE

FORME DE ORGANIZARE

1.Moment organizatoric

Asigurarea climatului educaţional.

Pregătirea materialelor/ suporturilor necesare

 

 

 

 

observaţia

2. Enunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale

 

Se anunţă subiectul lecţiei şi obiectivele operaţionale.

Elevii enunţă subiectul lecţiei

 

Conversaţia

 

 

observaţia

3. Dirijarea învăţării

O1,

 

 

 

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3

 

 

 

 

 

 

 

O4

 

 

 

 

 

O5

Se prezintă imagini sugestive

 ( www.google.ro) cu mulți copii ce desfășoară activități în natură și se solicită exemple de substantive.

 Zâna         băiatul       fetiţa       copii.

Ea                  el            ea            ei

 Se notează pronumele corespunzătoare acestor substantive.

Se coordonează o conversație referitoare la definirea părților de vorbire identificate și a categoriilor gramaticale specifice acestora.

2. În imagine  apar foarte multe păsări. Se inițiază o scurtă conversație despre ocrotirea păsărilor.

Se citește un text despre păsări.

Se solicită înlocuirea unor substantive, care se repetă, cu pronumele potrivite.

Concertul

        Păsărelele vesele au venit în poiană. Păsărelele dau un concert. Cucul cântă primul. Cucul este aplaudat de ceilalţi. Mierla şi pitulicea au cântat împreună. Mierla şi pitulicea au impresionat prin cântecul lor emoționant. La urmă a cântat şi privighetoarea . Privighetoarea a cântat cel mai frumos.

        Dan, Ana şi eu am fost la concert. Dan, Ana şi eu vom merge şi anul viitor.

Se solicită identificarea adjectivelor din textul de mai sus, apoi verbele.

Se realizează un poster cu ajutorul aplicaţiei tagul.com cu adjectivele şi verbele identificate.

3. Analizaţi gramatical două pronume personale din textul anterior,  precizând persoana şi numărul, apoi două substantive ( felul, numărul, genul), două adjective ( se acordă în gen și număr cu substantivul determinat).

4.   „Trenuleţul surprizelor” a pregătit următoarele exerciţii:

4.1 Tăiaţi cu o linie forma greşită:

a)     ia o carte / ea o carte;

b)     ea citeşte / ia citeşte;

c)      iei desenează / ei desenează.

 

    4.2. Completaţi propoziţiile cu pronumele personale potrivite:

   ………. merg la farmacie.

   ……….. spui o poezie.

   El şi …… spun altceva.

   ………... avem pălării.

   ………… aveţi jucării.

   Ei şi ……… au lalele.

 

   4.3. Completați cu adjective potrivite:

Păsările ……. cântă în crângul…….

Artiști……….interpretează o lucrare……….

În sala de spectacol, copiii……..se comportă civilizat.

 

4.4 Completați cu verbe la timpul trecut:

 

Fetele ………. la concursul de matematică.

…………..copiii în vacanța de vară.

Dimineața, în grădină florile……………

Elevii observă imagini și precizează substantive sugerate de acestea.

 

 

 

Elevii definesc substantivul/pronumele și enumeră categoriile gramaticale specifice acestora.

 

 

Participă la conversație.

 

 

 

Citesc textul.

Elevii înlocuiesc substantive cu pronume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii identifică adjectivele și verbele din textul dat.

 

 

Elevii analizează părți de vorbire învățate, precizând categoriile gramaticale corespunzătoare.

 

 

 

 

Elevii rezolvă sarcinile de învățare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii cu dificultăți de învățare vor primi material si vor realize posterul în format hârtie

 

 

Se rezolvă sarcini de învățare diferențiate

 

Conversaţia

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia

 

 

 

 

 

 

conversaţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul

 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul

 

 

 

Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat

 

 

 

 

 

 

 

exerciţiul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia

Explicaţia,

exerciţiul, munca diferenţiată

Imagini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculatoa

re, videoproiector, conexiune internet, aplicaţia Tagul

 

 

fişă de lucru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru de remediere 4.1 şi 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişă de lucru de dezvoltare

4.3 şi 4.4

Frontal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perechi

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe

Aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia,

aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

Observaţia,

aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţia,

aprecieri verbale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obținerea

performanței

 

O6

Se coordonează realizarea unei prezentări  a părților de vorbire învățate  folosind aplicația MINDOMO.

Se vor parcurge următorii ”pași”:

-          se crează cont pe www. Mindomo.com;

-          Se selectează CREATE, apoi TITLU;

-          Se alege forma prezentării;

-          ClIck  pe săgeata casetei apărute;

-          INSERT textul corespunzător subiectului ales;

-          Se salvează

 

Elevii alcătuiesc schema părților de vorbire învățate utilizând aplicația Mindomo

Elevii cu dificultăți de învățare vor traliza pe o foaie de flipchart o hartă conceptuală cu părțile de vorbire învățate.

Problematizarea

exerciţiul

Calculatoa

re, videoproiec

tor, conexiune internet,

www. Mindomo.

com

pliante cu “paşii”

 

FOI FLIPCHART

Pe grupe

Observaţia,

aprecieri verbale

 

 

5. Încheierea 

activității

Se acordă calificative elevilor.

 

 

conversaţia

 

frontal

calificative

 

ANEXE:

 

FISA DE LUCRU nr.1

 

Se dă textul:

Concertul

        Păsărelele vesele au venit în poiană. Păsărelele dau un concert. Cucul cântă primul. Cucul este aplaudat de ceilalţi. Mierla şi pitulicea au cântat împreună. Mierla şi pitulicea au impresionat prin cântecul lor emoționant. La urmă a cântat şi privighetoarea . Privighetoarea a cântat cel mai frumos.

        Dan, Ana şi eu am fost la concert. Dan, Ana şi eu vom merge şi anul viitor.

    Cerinţă:

 

Analizaţi gramatical două pronume personale din textul anterior,  precizând persoana şi numărul, apoi două substantive ( felul, numărul, genul), două adjective ( se acordă în gen și număr cu substantivul determinat).

FIŞA DE LUCRU nr.2 (remediere)

 

1 Tăiaţi cu o linie forma greşită:

d)     ia o carte / ea o carte;

e)     ea citeşte / ia citeşte;

f)       iei desenează / ei desenează.

 

2. Completaţi propoziţiile cu pronumele personale potrivite:

………. merg la farmacie.

……….. spui o poezie.

El şi …… spun altceva.

………... avem pălării.

………… aveţi jucării.

Ei şi ……… au lalele.

 

FIŞA DE LUCRU nr.3 (dezvoltare)

 

1. Completați cu adjective potrivite:

Păsările ……. cântă în crângul…….

Artiști……….interpretează o lucrare……….

În sala de spectacol, copiii……..se comportă civilizat.

 

2.  Completați cu verbe la timpul trecut:

 

Fetele ………. la concursul de matematică.

…………..copiii în vacanța de vară.

Dimineața, în grădină florile……………

PLIANTUL  cuprinde următoarele informaţii:

 Pentru a crea o schemă  folosind aplicaţia Mindomo, se vor parcurge următorii ”pași”:

-          Se crează cont pe www. Mindomo.com;

-          Se selectează CREATE, apoi TITLU;

-          Se alege forma prezentării;

-          ClIck  pe săgeata casetei apărute;

-          INSERT textul corespunzător subiectului ales;

 

-          Se salvează.